1-16-5-5- بازده دارایی ها14
1-16-5-5- اقلام تعهدی اختیاری14
1-16-5-6- بدهی15
1-16-5-7-اعتبار15
1-16-5-8- ارزش بازار16
1-16-5-9- نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها (LEVERAGEit)16
1-16-5-10-نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی ()16
1-16-5-11-زیان مالی17
1-16-5-12- نسبت جریان نقدی ناشی از عملیات به کل دارایی از شروع سال مالی17
1-16-5-13- انحراف استانداردفروش طی 5سال تقسیم بر کل دارایی ها()17
1-16-5-14- متغیردامی17
1-16-5-15-متغیر18
1-16-5-16-متغیردامی BIG18
1-17- ساختار کلی تحقیق18
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
2-1- مقدمه20
2-2- مبانی نظری21
2-2-1- مفهوم سود21
2-2-2- مقایسه سود در حسابداری نقدی وتعهدی22
2-2-3- هدف ازگزارشگری مالی22
2-2-4- چارچوبی برای طبقه بندی انواع دستکاری در حسابها24
2-2-5- اقلام تعهدی25
2-2-6- خطای برآورد، کیفیت اقلام تعهدی وکیفیت سود26
2-2-7- مدیریت سود27
2-2-7-1- تاریخچه مدیریت سود27
2-2-7-2- تعاریف مدیریت سود27
2-2-7-3- روش های ارزیابی مدیریت سود30
2-2-7-4- برخی ازمدل های اندازگیری اقلام تعهدی اختیاری جهت بررسی مدیریت سود31
2-2-7-5- طبقه بندی مدیریت سود35
2-2-7-6- طرح های(الگوهای) گوناگون مدیریت سود36
2-2-7-7- روش های نامشروع اعمال ِمدیریت سود37
2-2-7-8- انگیزه های مدیریت سود38
2-2-7-9- دیدگاههای مدیریت سود46
2-2-8- قراردادهای بدهی و اعتبار49
2-2-9- نظارت ومدیریت سود50
2-2-10- بدهی ومدیریت سود53
2-3- پیشینه پژوهش54
2-3-1-پژوهش های مرتبط داخلی54
2-3-2- پژوهش های مرتبط خارجی56
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه62
3-2- روش کلی تحقیق62
3-3- اهداف تحقیق63
3-3-1-اهداف علمی63
3-3-2-اهداف کاربردی64
3-4- قلمرو تحقیق64
3-4-1- قلمرو موضوعی64
3-4-2- قلمرو مکانی64
3-4-3- قلمرو زمانی64
3-5- روش گردآوری اطلاعات64
3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه65
3-7- روش انجام کار66
3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی66
3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی)66
3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی67
3-7-3-1- مدل پانل دیتا67
3-7-3-2- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی70
3-7-3-3- روش برآورد71
3-7-3-4-آزمون ریشه واحد در دادههای پانل72
3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری73
3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری73
3-8-فروض کلاسیک73
3-8-1-بررسی نرمال بودن باقیمانده ها(جمله اخلال) :73
3-8-2-ناهمسانی واریانس73
3-8-3-بررسی عدم خود همبستگی74
3-8-4- بررسی ناهمبسته بودن جمله اخلال74
3-9- فرضیات تحقیق75
3-10- مدل رگرسیونی پژوهش75
3-11-متغیرهای پژوهش76
3-11-1-متغیر وابسته DCA76
3-11-2-متغیرهای مستقل77
3-11-3-متغیرهای کنترلی78
3-12- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق81
3-13- خلاصه فصل81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه84
4-2- تبیین مدل تحقیق اول84
4-2-1- آمار توصیفی مدل اول85
4-2- 2- آمار استنباطی86
4-2-2-1- بررسی مانایی متغیرها86
4-2-2-2- آزمون ریشه واحد86
4-2-3-تخمین مدل اول87
4-2-4-مقدار DCA89
4-2-4-1- نرمال کردن متغیر DCA89
4-3-تبیین مدل دوم91
4-3-1- آمار توصیفی مدل دوم92
4-3-2- آزمون ریشه واحد93
4-3-3-تخمین مدل دوم94
4-4- بررسی نرمال بودن باقی مانده ها (جمله اخلال)……………………………………………………………………………………………..99
4-5- ناهمسانی واریانس……………………………………………………………………………………………………………………………………100
4-5-1- واریانس در نرم افزار sata……………………………………………………………………………………………………….101
.-6-4 بررسی عدم خودهمبتگی……………………………………………………………………………………………………………………………102
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1-مقدمه104
5-2- خلاصه موضوع وروش پژوهش104
5-3- نتایج آماری آزمون فرضیه ها105
5-4- نتایج آزمون فرضیه105
5-5-بحث ومقایسه پژوهش106
5-6- محدودیت های پژوهش و نتیجه گیری کلی106
5-7- پیشنهادهای پژوهش108
5-7-1- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج پژوش108
5-7-2-پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی108
منابع و مأخذ110
پیوستها115
1- آمار توصیفی120
2- آزمون ریشه واحد121
3- آزمون اثرات ثابت161
4- آزمون اثرات تصادفی165
5- خروجی تخمین161
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-1 متغیرهای تحقیق9
جدول4-1-آمارتوصیفی متغیرهای مدل اول85
جدول 4-2- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)87
جدول 4-3-خروجی آزمون LM مدل اول88
جدول 4-4-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل88
جدول 4-5- خروجی مدل اول88
جدول4- 6- مقادیر متغیر DCA شرکتها116
جدول4- 7- آمار توصیفی متغیر DCA89
جدول4- 8- آمار توصیفی متغیر های مدل دوم92
جدول 4-9- نتایج آزمون ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند)93
جدول 4-10-خروجی آزمون LM مدل دوم95
جدول 4-11-خروجی آزمون HAUSMAN مدل دوم95
جدول 4-12-آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل95
جدول 4-13- خروجی مدل دوم96
جدول 4-14- خروجی تخمین پس از حذف متغیرهای زائد97
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار4- 1- تبدیل جانسون متغیر DCA90
چکیده
به منظورافزایش کیفیت وارتقای امور مالی وحسابداری و باتوجه به تناقض دریافته های مطالعات پیشین درموردارتباط بین متغیرهای مدیریت سودوبدهی،برآن شدیم تابادرنظرگرفتن متغیرموثراعتبار،به تناقض درنتایج پژوهش های پیشین پاسخ مناسبی بدهیم.این‌ پژوهش به بررسی ارتباط بین مدیریت سودو بدهی های کوتاه مدت درشرکت های رتبه بندی شده سازمان مدیریت صنعتی دربورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظوربررسی این ارتباط تعداد94شرکت درطی سالهای 1387 الی 1391(دوره 5ساله)انتخاب‌ گردید.آزمون فرضیه هابااستفاده ازرگرسیون چندمتغیره وتجزیه تحلیل داده ها ازطریق داده های پانل وبااستفاده ازالگوی اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاضرنشان می دهدکه بین متغیراعتبارشرکت هاومدیریت سود رابطه منفی ومعناداری وجوددارد. ازسوی دیگربین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سوددرشرکت های بااعتباربالا رتبه بالا رابطه منفی ومعناداری وجودداردامابین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سوددرشرکت های بااعتبارپایین رتبه پایین رابطه مثبت ومعناداری وجوددارد. براساس نتایج می توان اینگونه استدلال کرد که درشرکت های بااعتباربالا رتبه بالا، تمایل مدیران برای مدیریت سود، باافزایشِ بدهی های کوتاه مدت، افزایش نمی یابدواین بادرمعرض نظارتِ بیشترقرارگرفتنِ شرکت های بااعتباربالاازسوی وام دهندگان سازگاراست. این نظارتِ بیشتر، بواسطه استفاده بیشترِشرکت های بااعتباربالا رتبه بالا ازبدهی های کوتاه مدت است. نظارتِ بیشتربربدهی های کوتاه مدت به این دلیل می باشدکه بدهی های کوتاه مدت ریسک نقدینگیِ شرکت را افزایش می دهندواستفاده شرکت های با اعتباربالاازبدهی های کوتاه مدتِ بیشترنشان دهنده عدم رفتارفرصت طلبانه آن ها به منظور مدیریت سودمی باشد، زیراامکان دستکاری دربدهی های کوتاه مدت جاری به منظورمدیریت سودکمترازبدهی های بلندمدت است. با استناد به نتایج پژوهش حاضر از آنجایی که شرکت ها ی با اعتبار بالا سود حسابداری قابل اتکاتری ارائه می دهند و گزارشات مالی آن ها حاوی اطلاعات مفیدتری می باشد، لذا به سرمایه گذاران و تحلیل گران ایرانی پیشنهاد می شود که در تصمیم گیری های خود اعتبار شرکت ها را نیز مد نظر قرار دهد.

کلید واژه : بدهی های کوتاه مدت ،مدیریت سود،اعتبار، نظارت
1-1- مقدمه
ارزش یک شرکت ناشی از انتظارات بازار از عملکرد آتی آن شرکت است. لذا سیستم حسابداری اطلاعات موردنیاز جهت اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی را در اختیار استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی می گذارد.استفاده کنندگان از صورتهای مالی جهت اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی بیشترین توجه خود را به رقم سود حسابداری معطوف می دارند.لذا به دلیل توجه زیاد استفاده کنندگان از گزارشهای مالی برروی سود، مدیران شرکتها سعی می‎کنند که رقم اعلام شده‎ی سود در صورتهای مالی را با اختیاراتی که دارند تحت تاثیر قرار دهند و آن را با توجه به شرایط و اهدافشان تغییر دهند. یکی از موارد دستکاری در اقلام تعهدی می تواند زمانی باشد که سود گزارش شده به عنوان یکی از عوامل مهم در ارزیابی ریسک اعتباری شرکتهای دارای بدهی در نظر گرفته می شود.از آنجایی که تحقیقات پیشین در مورد رابطه بین بدهی ومدیریت سود متناقض می باشد، فرض ما براین است که عدم توجه به الف)نوعِ بدهی(بدهی های کوتاه مدت وبدهی بلندمدت) ب)متغیراعتبار، منجر به نتایج تجربی متناقض موجود در مطالعات قبلی شده است.بنابراین به نظر می رسدانجام تحقیقی درمورد رابطه بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود با در نظر گرفتن اعتبارشرکت ها ضروری می باشد.
1-2- تشریح وبیان موضوع تحقیق
به عقیده اسکات1 مدیریت سود عبارت است از” انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیرتا اینکه به واسطه این انتخاب، به اهداف خاصی نایل آید”. در این تعریف، انتخاب رویه های حسابداری یک مفهوم گسترده است که هم شامل انتخاب روش های حسابداری، مانند انتخاب روش استهلاک مستقیم در مقابل روش نزولی ویاانتخاب روش شناخت در آمد می باشد وهم شامل اقلام تعهدی اختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری مواردی نظیر سیاست های خریدو فروش های اعتباری، ذخیره هزینه های تعلق گرفته وپرداخت نشده، ذخیره هزینه های تضمین کالا، ذخیره کاهش ارزش موجودی کالا، ذخایر مربوط به مخارج سازمان‎دهی مجدد وزمان بندی برای استهلاک ویا حذف دفتری دارایی ها می باشد. (اسکات، 1389، ص13).
در سالهای اخیر تعدادی از پژوهشگران تلاش کرده اند تا مدیریت سود را طبقه بندی کنند. پژوهش های حسابداری در حوزه مدیریت سود، از جمله پژوهش های اثبا تی حسابداری می باشد. تاکنون پژوهش‎های اثباتی حسابداری از دو دیدگاه فرصت طلبانه و کارآیی بررسی شده‎اند. موضوع بحث رویکرد فرصت‎طلبانه در واقع توضیح رفتار فرصت طلبانه مدیر در انتشار اطلاعات است و مدیر تلاش میکند که با دستکاری در ارقام حسابداری، به خواسته‎های شخصی خود نظیر پاداش بیشتر دست یابد. اما در مقابل رویکرد کارایی، دستکاری در ارقام حسابداری توسط مدیر را همواره درارتباط با منافع شخصی مدیر نمی داند. به عبارت دیگر در این رویکرد معتقدند که مدیریت سود موجب شفافیت بیشتر اطلاعات در شرکتهای غیر متمرکز می‎شود و باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات میان استفاده کنندگان مختلف می‎گردد. (بنی مهدوعرب عامری، 1390)
تحقیقات پیشین ازجمله تحقیقات کلین2 (2002) وگوپتا 3(2008) در مورد بدهی و مدیریت سود به طور کلی نشان دهنده یک اثرمضربرای بدهی است. ادبیات مالی نشان می دهد که بدهی ممکن است اثر مفیدی برای کیفیت گزارشات مالی داشته باشد. به عنوان مثال، مایرز4(1977) پیشنهاد می کند که اثرات مفید بدهی زمانی قوی تراست که سررسیدبدهی، کوتاه است. یکی از موارد دستکاری سود حسابداری می‎تواند زمانی باشد که سود گزارش شده قرار است به عنوان یکی از عوامل مهم در ارزیابی ریسک اعتباری شرکتهای دارای بدهی در نظر گرفته شود. (فیونگ، گودوین 5، 2013).
فرضیه بدهی بیان می کند که اگرواحد تجاری برای در یافت وام، با اعتبار دهندگان، قراردادی مبتنی برارقام حسابداری تنظیم نماید، درآن صورت اعتباردهنده محدودیت ها و شرط هایی نظیرداشتن حدمعینی از نسبت بدهی رابرای واحدتجاری ملزم می نماید. این موضوع باعث می شود تا مدیران از روش ها وتکنیک های حسابداری استفاه نماید که سود ودارایی ها را افزایش دهند تااینکه نسبت بدهی کاهش یابد. در این زمینه دالی وال6(1980) نشان داد شرکت هایی که نسبت بدهی بالایی دارندخط مشی های حسابداری راانتخاب می نمایندکه سود آن‎ها را افزایش دهد تابدین وسیله بتوانند برای دریافت وام با اعتبار دهندگان به توافق برسند. (بنی مهدوعرب عامری، 1390)
همچنین سوئینی7 1994رفتار مدیران واحدتجاری درباره دستکاری ارقام حسابداریِ استفاده شده در قراردادهای بدهی را موردبررسی قرارداد. او دریافت که مدیران بادستکاری اقلام تعهدی استفاده شده درقراردادهای بدهی واجتناب ازبکارگیری استانداردها وروش های حسابداری کاهنده سود، سودرا افزایش می دهند.
درهمین راستا جاگی وپیچنگ 8(2002) دریافتند اگراعتباردهنده، درقرارداد وام، امتیازهاویاتخفیف هایی را برای شرکتهای درحال ورشکستگی ودارای بدهی بالا مقررنموده باشد، درآن صورت مدیران شرکت ها با انتخاب اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده ی سود، سودراافزایش میدهند. تاازاعتباردهنده تخفیف دریافت نمایند. ونیز هرگاه دوره ی تخفیف منقضی شود، مدیران انتخاب اقلام تعهدی اختیاریِ افزایش دهنده ی سود رامتوقف می نمایند.
همچنین اقلام تعهدی اختیاری درشرکت هایی که مفادقراردادهای بدهی خودرانقض کرده بودند توسط صالح واحمد 9(2005) مورد مطالعه قرارگرفت این پژوهشگران متوجه شدند که این شرکت ها قبل از دریافت وام، با انتخاب اقلام تعهدی افزایش دهنده‎ی سود، سود را افزایش و بعد از آن با انتخاب اقلام تعهدی کاهنده‎ی سود، سود را کاهش می دهند.
به علاوه داتا و همکاران10(2005) در بررسی های خود به این نتیجه دست یافتند که درغیاب هدف هم‎ترازی بین مدیران و سهامداران، بیشتر مدیران منفعت طلب، بدهی‎های بلندمدت را ترجیح می دهند. و مدیران بامالکیت سهم بیشتر در شرکت خود، از بدهی کوتاه مدتِ بیشتری استفاده می کنندکه این مسئله با تمایل مدیران به درمعرض نظارت بیشتر قرارگرفتن سازگاراست. وشرکتهایی که بدهی های کوتاه مدت را انتخاب می‎کنند بیشتر احتمال دارد تا با کاهش هزینه‎های نمایندگی درارتباط باشند. داتا و همکاران (2005)، اینگونه استدلال می کنند که نظارت توسط وام دهندگان برروی بدهی های کوتاه مدتِ شرکت ها می تواند هزینه‎های نمایندگی را کاهش داده، و حسابداری با کیفیت بالاتری را ارائه دهد.
اشباف11 وهمکاران2006گزارش می دهند که کیفیت حاکمیت یک شرکت بطور مثبتی با اعتبارآن شرکت وسطوح بدهی(مقدار بدهی کم ویازیاد) وسررسیدبدهی(بدهی کوتاه مدت ویابلندمدت) شرکت ها در ارتباط است. به عنوان مثال شرکت هایی با سطوح بسیار بالایی از بدهی چنانچه مکانیزم های حاکمیتی (حاکمیت شرکتی) ضعیفی داشته باشند می تواندمنجربه انگیزه هایی برای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی شود.
مدیریت سودغالبادرموردشرکت هایی رخ می دهدکه مکانیزم های باکیفیتی برای حمایت ازمنافع سرمایه گذاران وکنترل رفتارفرصت طلبانه مدیران ندارند. ازجمله این مکانیزم هابه منظورکاهش مسئله ی نمایندگی وافزایش کیفیت سودواطلاعات ارائه شده مکانیزم نظام راهبری(مدیران غیرموظف به عنوان مکانیزم نظارتی درون سازمانی وسرمایه گذاران نهادی به عنوان مکانیزم نظارتی برون سازمانی) شرکتی است. (کردتبار، رسائیان، 1389)
فرض ما بر این است که عدم لحاظ متغیر اعتبار شرکت ها وتوجه به نوع بدهی(بدهی کوتاه مدت و بلند مدت) منجر به نتایج تجربی متناقض موجود در مطالعات قبلی شده است.
نتایج یافته های گوپتا وهمکاران 2008، دریک مطالعه مقطعی درآمریکا، نشان دهنده ی رابطه ای مثبت بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود می باشد. آنهااینگونه بیان می کنندکه درواقع وام گیرندگان درتلاش برای کلاه برداری ازوام دهندگان بودند. باتوجه به تئوری بحران مالی آنهااستدلال کردندکه شرکت هایی با اخبار اقتصادی ناگوار بیشتر احتمال دارد که با استفاده از اقلام تعهدی و بدهی کوتاه مدت برروی این اخبار ناگوار سرپوش بگذارند.
اما این مطالعه انجام شده توسط گوپتاوهمکاران(2008)اعتبارشرکت هارادرنظرنمی گیرد و فرض آن‎ها براین است که بدهی کوتاه مدت، مدیریت سودرابرای شرکت هاافزایش می دهد. درمقایسه بامطالعات گوپتا و همکاران (2008) پژوهش حاضر اعتبار شرکت هارانیزبه عنوان متغیری جدید در نظرمی گیرد. در پژوهش حاضر این سوال را مطرح می کنیم که آیا مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های با اعتبار بالا و دارای بدهی کوتاه مدت کمتراست؟
بطورکلی استدلال ما بر این است که شرکت های بااعتباربالاانگیزه کمتری برای مدیریت سوددارند. واین انگیزه کمتر برای مدیریت سود به دلیل نظارت بستانکاران برروی بدهی های کوتاه مدت می باشد.
1-3- ضرورت واهمیت انجام تحقیق
برخی از مطالعات رابطه‎ی مثبتی را بین مدیریت سود و بدهی نشان می دهند که از جمله این مطالعات می‎توان به یافته های کلین2002اشاره کرد و برخی دیگر هیچ ارتباطی بین این دو متغیر در نظر نمی‎گیرند و برخی دیگر مانند یافته های بکروهمکاران1998رابطه ای منفی رابین این دو متغیرنشان می دهند. به نظرمی رسدکه نقش نظارتی وام دهندگان برمدیریت، توسط بسیاری ازمطالعات انجام شده نادیده گرفته شده است به عبارت دیگرمطالعات کمتری درموردمزایای نظارت بربدهی به کاربران گزارشگری مالی صورت گرفته است. (فیوگ وگودوین، 2013).
شواهد مابانشان دادن مزایای نظارت وام دهندگان، می تواندبه کیفیت امورمالی وحسابداری کمک شایانی برساند.
تحقیق مابانشان دادن اینکه نوع بدهی(کوتاه مدت وبلندمدت) ومتغیراعتبارشرکت هانیزبرای مدیریت سود حائزاهمیت است علت احتمالی برای تناقض درنتایج مستندشده توسط مطالعات قبلی رانشان می دهد.
این تحقیق شواهدی ازمزایای نظارت بربدهی های کوتاه مدت باتوجه به رفتارمدیریت سودمبتنی براقلام تعهدی ارائه می کند.
1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف علمی
1-4-1-1- تبیین نقش نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.
1-4-1-2- تبیین رابطه بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی
1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.
1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت
1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان ومدیران شرکت ها.
1-4-3- ضرورت های خاص انجام تحقیق
افزایش کیفیت حسابداری بواسطه کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ازطریق نظارت وام دهندگان.
1-5- فرضیه های تحقیق
باتوجه به مواردی که در قسمت های قبلی بیان شد وبراساس بررسی هایی که در ادبیات و مبانی نظری موجود به عمل آمده سه فرضیه به شرح زیر برای این تحقیق اتخاب شد.
فرضیه 1. رابطه معنی داری بین اعتبار شرکت ها و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی وجود دارد.
فرضیه 2. رابطه معنی داری بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکت‎هایی با اعتبار کمتر وجود دارد.
فرضیه 3. رابطه معنی داری بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکت‎هایی با اعتبار بیشتر وجود دارد.
1-6- مدل رگرسیونی پژوهش
باتوجه به فرضیه های پژوهش وبه منظور بررسی روابط بین متغیرها(عوامل موثر برمدیریت سود) ازدومدل زیر(مدل شماره1 ومدل شماره2) استفاده شده است. که 3فرضیه اشاره شده دربالاهمگی بااستفاده ازمدل شماره 2 مورد بررسی وآزمون قرارمیگیرند. قابل ذکراست که بعدازنرمال کردن جمله اخلالِ مدلِ شماره1 (مدل تعدیل شده جونز) با استفاده ازنرم افزار MINITAB، ازآن به عنوان متغیر وابسته DCA که نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری در مدل شماره2 می باشد، استفاده شده است. اقلام تعهدی اختیاری شاخصی برای اندازگیری مدیریت سود در مدل شماره2 می باشد.
مدل شماره 1
CAit 12درمدل شماره1، معرف اقلام تعهدی جاری شرکت ها می باشد. که باتوجه به مقاله مرجع (فیونگ وگودوین، 2013) بااستفاده ازفرمول زیرمحاسبه شده است.
CA= جریان های نقدعملیاتی- استهلاک + سودقبل ازاقلام غیرمترقبه
ASSETSt-1: مجموع دارایی های شرکت ها درسال قبل( شروع سال مالی) می باشد.
?SALESt: تغییرات فروش شرکت ها برای سال tمی باشد. (فروش سال قبل-فروش سال جاری)
13 ROAt-1: نرخ بازده دارایی ها برای سال مالی گذشته می باشد.
14ARt: تغییرات حسابهای دریافتنی در سال t می باشد.
ARt = حسابهای دریافتنی در سال قبل – حسابهای دریافتنی در سال جاری
مدل شماره 2
15 اقلام تعهدی اختیاری(شاخص اندازگیری مدیریت سود) (نرمال شده)
: بدهی های کوتاه مدت +حصه جاری بدهی بلندمدت
:متغیر دامی است. اگر شرکت موردنظر، در رتبه بندی IMI-100 توسط سازمان مدیریت صنعتی در بین 400 شرکت برتر باشد مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد.
:کل اقلام تعهدی جاری سال گذشته
: ارزش بازار
: نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها
: نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی.
:متغیر دامی است، اگر شرکت در سال مالی زیان داشته باشد مقدار یک می گیرد و در غیراینصورت مقدار صفر است.
:نسبت جریان نقدی ناشی از عملیات به کل دارایی از شروع سال مالی
: انحراف استانداردفروش طی 5سال تقسیم بر کل دارایی ها
: متغیر دامی است. اگر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشند مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد.
: تعداد اعضای هیات مدیره
16BIGit:متغیردامی است اگرشرکت بوسیله ی سازمان حسابرسی حسابرسی شده باشد1است واگربوسیله سازمانی غیرازسازمان نامبرده حسابرسی شده باشد0 است.
: جمله اخلال مدل
i: 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
t: دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 1387 الی 1391
1-7- متغیرهای تحقیق
جدول 1-1 متغیرهای تحقیق
متغیرهاتوضیحاتوابستهDCAاقلام تعهدی اختیاری(شاخص اندازگیری مدیریت سود) که ازمعادله 1تخمین زده شده استمستقلDEBTبدهی کوتاه مدت + حصه جاری بدهی بلندمدتIG1است اگرشرکت موردنظر درارزیابی IMI-100 سازمان مدیریت صنعتی جزء 400شرکت برتر باشدودرغیراینصورت 0 است.
IG *DEBTرابطه متقابل بدهی های کوتاه مدت بااعتبارشرکت ها(بدهی های کوتاه مدت بالحاظ اعتبارشرکتها)کنترلBIGاگرشرکت بوسیله ی سازمان حسابرسی حسابرسی شده باشد1است واگربوسیله سازمانی غیرازسازمان نامبرده حسابرسی شده باشد0 است. L1ACCRUALکل اقلام تعهدی جاری سال گذشته. SIZEارزش بازاراندازه گیری شده
SIZE=N. P
: N تعداد سهام
P: قیمت سهام LEVERAGEدارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی تقسیم برکل دارایی هاMBارزش بازارحقوق صاحبان سهام تقسیم برارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادیLOSSاگرشرکت گزارش زیان درسال مالی داشته باشد1ودرغیراینصورت 0 استCFOجریان نقدی ناشی ازعملیات تقسیم برکل دارایی ازشروع سال مالیSTDSALEانحراف استانداردفروش طی 5 سال تقسیم برجمع کل دارایی
CEODUAL1است اگررئیس هیئت مدیره ومدیرعامل یکنفرباشد ودرغیراینصورت0 استBSIZEتعداداعضای هیات مدیره
1-8- سوال تحقیق
1. آیامدیریت سودمبتنی براقلام تعهدی درشرکتهای بااعتباربالاودارای بدهی کوتاه مدت، کمتراست؟
1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق را می توان در سه بعد قلمرو موضوعی قلمرومکانی وقلمرو زمانی مورد بررسی قرار داد.
1-9-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه ارتباط میان بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود می باشد.
1-9-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر عبارت است از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
1-9-3- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش حاضر، ازابتدای سال 1387 لغایت پایان سال 1391 (دوره5 ساله) می باشد.
1-10- روش تحقیق
روش انجام تحقیق در اجرای هرتحقیقی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این قسم از فصل اول، به طور مختصر به بیان نحوه ی انجام تحقیق پرداخته می شود.
1-11- نوع مطالعه
باتوجه به اینکه هرتحقیق با یک مساله وهدف خاص آغاز می شودلذا برپایه ماهیت مساله های مطرح شده و هدفی که از تحقیق که پژوهشگر دنبال می کند، می توان تحقیقات را طبقه بندی کردوانواع آن ها را از همدیگر بازشناسی کرد. (خاکی، صص94-93)نوع تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی محسوب می‌شود.
مطالعه ی حاضر،براساس ماهیت وروش پژوهش، توصیفی واز نوع همبستگی بوده ومدل آماری که در این تحقیق بکار رفته می شود، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد که در این پژوهش روابط همبستگی بین متغیرها را برآورد می کند.
به منظور بررسی فرضیه‎های تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون که در فصل سوم به طور مفصل توضیح داده می شود، فرضیه های تحقیق تخمین زده می شود وسپس با استفاده از آزمون های آماری معنی‎داری آن رگرسیون ها بررسی می شود. نهایتا به فرضیه‎های تحقیق باتوجه به فرض های آماری و نتایج به دست آمده، پاسخ داده می شود.
1-12- جامعه ی آماری
جامعه ی آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سالهای 1387 الی 1391 می باشد.
1-13- روش وطرح نمونه برداری
در این پژوهش، آن دسته از شرکت های عضو جامعه ی آماری، که دارای یک سری ویژگی های مورد نظر باشند، به روش غربالگری به عنوان نمونه انتخاب می شوند. که این ویژگی ها عبارتند از:
1. اطلاعات کامل هر یک از شرکتها مورد مطالعه وجود داشته باشد.
2. پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه 29 اسفند ماه باشد
3. . شرکتها در طول دوره ی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
4. نماد معاملاتی شرکت ها بیش از 4 ماه متوقف نشده باشد.
5. شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشد.
تعدادهرکدام ازشرکت های نام برده ازقرار زیراست:
کل شرکت های پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارازسال1387 لغایت 1391 407
شرکت هایی که اطلاعات کامل آن ها دردسترس نبود (9)
شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها 29 اسفند ماه نبوده (145)
شرکتهایی که در طول دوره تحقیق مورد مطالعه تغییرسال مالی داده باشند (37)
نماد معاملاتی شرکت ها بیش از 4 ماه متوقف شده باشد. ( 39 )
شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی باشد (83)
کل شرکت های نمونه 94
1-14- ابزار گردآوری داده ها
داده های موردنظر ازطریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب ومراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی آن ها ومراجعه به سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه ومطالعات اسلامی – سازمان بورس اوراق بهادار (www. rdis. ir) واستفاده ازاطلاعات مالی سازمان مدیریت صنعتی و بهره مندی ازطرح رتبه بندی IMI-100 این سازمان و اطلاعات سایت کدال(www. codal. ir) ونیز بااستفاده ازبانک اطلاعاتی نرم افزارهای رهاوردنوین انجام شد.
1-15- ابزار تجزیه تحلیل
تجزیه تحلیل داده های تحقیق از طریق بکارگیری آزمون های آماری وبه کمک نرم افزارEviews7 انجام شد.
1-16- تعریف مفهومی وعملیاتی واژه های کلیدی پژوهش
1-16-1- تعریف مفهومی
1-16-1-1- اقلام تعهدی
سودحسابداری درسیستم حسابداری تعهدی از دوقسم؛جریانات نقدی واقلام تعهدی تشکیل شده است. (لیووهمکاران17، 2010).
معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل ازعملیات وگزارش یک سری اقلام تعهدی درصورتهای مالی می شود. (ثقفی وهاشمی، 1383؛ مشایخی وشریعتی ایوری، 1388)
1-16-2-اقلام تعهدی اختیاری
اقلام تعهدی از دوقسم اختیاری (آن قسم از اقلام که مدیریت می تواند آن‎ها را دستکاری نماید) و غیر اختیاری (آن قسم از اقلام که در روندعادی فعالیت واحدتجاری ایجاد می گردد.) تشکیل می گردد. همچنین اقلام تعهدی اختیاری از دوقسم جاری(به مانند:حساب ها واسناد دریافتنی وپرداختنی کوتاه مدت) و غیر جاری (به مانند: حساب ها واسناد دریافتنی بلندمدت) تشکیل می گردد. (لیو وهمکاران، 2010).
1-16-3-مدیریت سود
مدیریت سود در واقع اقدام آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود، جهت رسیدن به اهداف خاص بوده، به گونه ای که با اصول پذیرفته شده حسابداری وقوانین مربوطه در تضاد نباشد (لیو وهمکاران، 2010)
1-16-4-بدهی های کوتاه مدت
در مطالعات مدیریت تمایزناچیزی بین بدهی های کوتاه مدت وبلند مدت ایجاد شده است. بدهی های کوتاه مدت باعث افزایش ریسک نقدینگی یک شرکت می شود (ازاعتبارشرکت می کاهد) زیرا که گردش وجوه نقد باید هرچه زودتر برای بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار گیرند (جانسون 18، 2003)
1-16-5-تعریف عملیاتی
متغیرهای پژوهش حاضرشامل متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی می باشد که داده های موردنیاز جهت محاسبه این متغیرها برحسب مورداز صورت های مالی شرکت های مذبور (ترازنامه و صورت حساب سود و زیان) جمع آوری وبا انتقال به صفحه گسترده EXCEL با توجه به تعریف عملیاتی هریک، محاسبه و در مدل های پژوهش جای گذاری شده اند. در زیر به تفصیل به تعریف عملیاتی متغیرهای مدل شماره 1ومدل شماره2 می پردازیم.
مدل شماره1
مدل شماره 2
1-16-5-1-اقلام تعهدی جاری
CAit 19درمدل شماره1، معرف اقلام تعهدی جاری شرکت ها می باشد. که باتوجه به مقاله مرجع (فیونگ وگودوین، 2013) بااستفاده ازفرمول زیرمحاسبه شده است.
CA= جریان های نقدعملیاتی- استهلاک + سودقبل ازاقلام غیرمترقبه
به تبعیت ازفرمول بالا می توان کل اقلام تعهدی جاری سال گذشته را نیزمحاسبه کرد که از آن در پژوهش حاضرتحت عنوان 20 به عنوان متغیر کنترلی یاد می شود.
1-16-5-2-مجموع دارایی ها
ASSETSt-1 درمدل شماره 1 مجموع دارایی های شرکت ها درسال قبل( شروع سال مالی) می باشد. که ازصورت های مالی شرکت ها استخراج شده است.
1-16-5-3- تغییرات فروش
?SALES t درمدل شماره1 تغییرات فروش شرکت ها برای سال tمی باشد.
?SALES t = فروش سال جاری- فروش سال قبل
1-16-5-4- تغییرات حسابهای دریافتنی
ARt 21 در مدل شماره1 تغییرات حسابهای دریافتنی شرکت ها برای سال t می باشد.
ARt = حسابهای دریافتنی در سال قبل – حسابهای دریافتنی در سال جاری
1-16-5-5- بازده دارایی ها
ROA t-1 22 درمدل شماره1 نرخ بازده دارایی ها برای سال مالی گذشته می باشد. که بااستفاده ازنرم افزاررهاوردنوین ازصورت های مالی استخراج شده است.
1-16-5-5- اقلام تعهدی اختیاری
درمدل شماره2اقلام تعهدی اختیاری(شاخص اندازگیری مدیریت سود) می باشد. . قابل ذکراست که بعدازنرمال کردن جمله اخلالِ مدلِ شماره1 (مدل تعدیل شده جونز) با استفاده ازنرم افزارMINITAB، از آن به عنوان متغیروابسته DCA که نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری در مدل شماره2 می باشد، استفاده شده است.
1-16-5-6- بدهی
بدهی های کوتاه مدت + حصه جاری بدهی بلندمدت=
لازم به ذکراست که بدهی های کوتاه مدت از ترازنامه شرکت ها وحصه جاری بدهی های بلندمدت از پیوست صورت های مالی استخراج شده است.
1-16-5-7-اعتبار

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

از متغیرIGit 23 به عنوان شاخص اعتباردر هر3فرضیه استفاده شده است.
شرکت های بااعتباربالا: شرکت هایی هستندکه در رتبه بندی IMI-100 که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، در بین 400 شرکت برتر باشند. در فرضیه ها این شرکت هابه عنوان شرکت های با اعتبار بالادرنظرگرفته می شود ودراین صورت به IGit مقدار یک داده می شود.
شرکت های بااعتبارپایین: شرکت هایی هستندکه در رتبه بندی IMI-100 که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، در بین 400 شرکت برتر نباشند درفرضیه هااین شرکت هابه عنوان شرکت های دارای اعتبار پایین درنظرگرفته می شود ودراین صورت IGit مقدار صفرمی گیرد.
1-16-5-8- ارزش بازار
نحوه محاسبه ارزش بازار) (24SIZEاز قرار فرمول زیر می باشد
SIZE = N. P
N = تعداد سهام
P = قیمت سهام در آخرین روز معامله

(گزارش ویژه ی سازمان مدیریت صنعتی -1391، ص3).
1-16-5-9- نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها (LEVERAGEit)
این متغیررا باتوجه به یافته های مطالعات قبلی تحت عنوان LEVERAGEit 25 به عنوان متغیرکنترلی لحاظ می کنیم. (فیونگ وگودوین، 2013). که هرکدام ازمتغیرهای موجود درنسبت زیر ازصورت های مالی شرکت ها استخراج شده است.
1-16-5-10-نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی ()
این متغیررا باتوجه به یافته های مطالعات قبلی تحت عنوان 26 به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضرلحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین، 2013). که هرکدام ازمتغیرهای موجود درنسبت زیر ازصورت های مالی شرکت ها استخراج شده است.
1-16-5-11-زیان مالی
این متغیر را باتوجه به یافته های مطالعات قبلی تحت عنوان به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضر لحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین،2013). این متغیر، متغیری دامی است، به عبارت دیگر اگر شرکت‎های مزبور در سال مالی زیان داشته باشد متغیرمقدار یک می گیرد و در غیر اینصورت مقدار آن صفر است.
1-16-5-12- نسبت جریان نقدی ناشی از عملیات به کل دارایی از شروع سال مالی
این متغیررا باتوجه به یافته های مطالعات قبلی تحت عنوان به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضرلحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین، 2013).
1-16-5-13- انحراف استانداردفروش طی 5سال تقسیم بر کل دارایی ها()
این متغیررا باتوجه به یافته های مطالعات قبلی تحت عنوان به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضرلحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین، 2013).
1-16-5-14- متغیردامی
اگر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشند مقداراین متغیر یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می‎گیرد.
1-16-5-15-متغیر
این متغیرنشان دهنده تعداد اعضای هیات مدیره شرکت ها می باشد. که اطلاعات مربوط به این متغیرازسایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه ومطالعات اسلامی – سازمان بورس اوراق بهادار
(www. rdis. ir) استخراج شده است.
1-16-5-16-متغیردامی 27 BIG
اگرشرکت بوسیله‎ی سازمان حسابرسی حسابرسی شده باشدمقدار این متغیر1است و اگر بوسیله سازمانی غیرازسازمان نامبرده حسابرسی شده باشد0 است. که این اطلاعات ازسایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه ومطالعات اسلامی – سازمان بورس اوراق بهادار (www. rdis. ir) ونیزازسایت www. Codal استخراج شده است.
1-17- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شد. در این فصل به طور خلاصه به مقدمه ای در رابطه با موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف تحقیق، فرضیه های تحقیق، متغیرها وسوال تحقیق، قلمروتحقیق وروش تحقیق اشاره شده است.
در فصل دوم مروری بر مبانی نظری وادبیات وپیشینه تحقیق خواهد شد. در فصل سوم روش اجرایی تحیقق به تفصیل شرح داده خواهد شد و در فصل چهارم نیز داده های مورد تجزیه تحلیل قرار خواهند گرفت وفرضیه های تحقیق مورد بررسی وآزمون قرار می گیرند. در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها و محدودیت های تحقیق پرداخته خواهد شد.
2-1- مقدمه
صورتهای مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی، وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. اعتبار دهندگان همواره نگران توزیع وام های اعطایی بوده ودر قبال اخذ وام جدید توسط شرکت واولویت دادن به تسویه آن ها در مقابل وام های قبلی حساسیت نشان می‎دهند.
اشباف28 وهمکاران2006گزارش می دهند که کیفیت حاکمیت یک شرکت بطور مثبتی با اعتبارآن شرکت وسطوح بدهی(مقدار بدهی کم ویازیاد)وسررسیدبدهی(بدهی کوتاه مدت ویابلندمدت)شرکت ها در ارتباط است.طبق تحقیقات صورت گرفته یکی از راههای توسعه وحل مشکلات اقتصادی جذب سرمایه ها وهدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی است واز طرفی، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که سود بیشتر ویا ریسک کمتری داشته باشند. به همین دلیل سرمایه گذاران به عنوان یکی از مهمترین گروههای استفاده کننده از صورتهای مالی جهت هدایت سرمایه های خود به سمت صنایع با بازدهی بالا، توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان منعطف می دارند. نظربه توجه وتاکید زیاد گروههای استفاده کننده از گزارشهای مالی بر روی سود، مدیران شرکتها سعی می کنند تا رقم اعلام شده ی سود که در غلب صورتهای مالی ارائه می شود را با اختیاراتی که دارند تحت تاثیر قرار دهند.جونزوشارما29 (2001)، تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آن ها مدیریت سود(دستکاری سود)زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت(تشخیص) در گزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان(شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و… ) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییر ایجاد می کند.
2-2- مبانی نظری

2-2-1- مفهوم سود
ارزش یک شرکت ناشی از انتظارات بازار از عملکرد آتی آن شرکت است. سیستم حسابداری اطلاعات مورد نیاز برای برآورد این انتظارات را در اختیار افراد قرار می دهد. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بیانگر عملکرد گذشته و سود جاری، نشان دهنده‎ی عملکرد آینده است. این دو معیار (سود وارزش دفتری) برای ارزشگذاری شرکت توسط افراد مختلف از جمله سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار می‎گیرد. مربوط بودن ارقام مندرج در صورت های مالی تحت تاثیرآگاهی و درک بازار از این اطلاعات و همچنین قابلیت اعتماد به این اطلاعات است. رقم سود حسابداری تحت تاثیر روش های حسابداری انتخاب شده مدیریتی است که ممکن است موجب کاهش قابلیت اعتماد به این رقم شده ودر فرآیند ارزشگذاری شرکت مفید واقع نشود. مدیریت سود یکی از عواملی است که سبب شده است تا قابلیت اعتماد به صورت های مالی ومخصوصا سود گزارش شده مندرج در آن صورت ها کاهش یابد (خدادادی و همکاران، 1389).
سودحسابداری به دو جزء نقدی وتعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود. سودحسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی میگردد. معمولااستفاده ازمبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سودعملیاتی گزارش شده باخالص جریان های نقدی حاصل ازعملیات وگزارش یک سری اقلام تعهدی درصورتهای مالی می شود. (ثقفی وهمکاران، 1388)
باتوجه به توضیح مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی محوراصلی حسابداری تعهدی مفاهیم”تحقق وتطابق هزینه بادرآمد” است. به عبارت دیگر حسابداری تعهدی سودرا به عنوان مابه التفاوت درآمدهای شناسایی شده دریک دوره مالی وهزینه های تطابق یافته باآن درآمدها، اندازگیری می‎کند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1382، ص70).


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید