* ميزان بسيج سياسي به فرصتهاي ساختاري ايجاد شده از طريق تدابير حقوقي، سياسي و سازماني در اختيار شهروندان بستگي دارد.
* هنگامي كه بين هنجارهاي فرهنگي پذيرفته شده در جامعه و عملكرد حكومتها اصطكاك ايجاد شود نظام سياسي مشروعيت خود را از دست مي‌دهد.
* تاكتيك اعتراضي جنبش‌هاي سياسي و اجتماعي را شرايط ساختاري (تدابير حقوقي مناسب، عوامل سياسي و امكانات نهادي و سازماني) تعيين مي‌نمايد.

مدل نظري اول : رويكرد دولت‌هاي جهان سوم در زمينه جنبش‌هاي اجتماعي

مطابق مدل مذكور عموما دولتهاي جهان سومي از ساختارهاي ملموس كه شامل اقدامات حكومتي در زمينه‌هاي حقوقي، سياسي، سازماني و نيز ارتباطي است كمك مي‌گيرند كه در دو سطح اول مانع شبكه‌اي شدن مدني شود. از سوي ديگر دولتها تلاش مي‌كنند مانع فعاليت‌هاي بهينه سازماني شبكه‌ها شوند و از همه مهمتر مانع از تقويت مالي جنبش‌ها گردند. از اين روي با ايجاد محدوديت‌هاي ساختار و مهم‌تر اتميزه كردن فعاليتهاي آنها با قطع ارتباط آنها با اجتماع و همديگر، محدوديت ساختاري گسترده‌اي ايجاد نمايند كه در نهايت از اين محدوديت‌ها به نفع خود استفاده نمايند.
از سوي ديگرهدف اصلي دولت‌ها‌ي جهان سوم، انتقال فرهنگ مقبول خود كه شامل ارزش‌ها و هنجارهاي رسمي است به بدنه اجتماع است كه مانع توده‌اي شدن جنبش‌ها گردند.
مدل نظري تحقيق : فرصت‌هاي سايبري و جنبش‌هاي‌هاي اجتماعي

به عبارتي مطابق مدل نظري اين پايان نامه فرصت‌هاي ارتباطي در فضاي سايبر به رهبران سياسي و فعالان جنبش‌هاي اجتماعي اين فرصت را ايجاد مي‌نمايد كه با استفاده از ساختارهاي ملموس بديل‌هايي فرهنگي ايجاد نمايد. اين بديل‌هاي فرهنگي موجب ايجاد اصطكاك بين مردم و نظام‌هاي سياسي مي‌گردد. از سوي ديگر در سطح ديگر نيز اين امكان را فراهم مي‌آورد كه جنبشها كه در نتيجه اقدامات دولتي اتميزه شده و با موانع ساختاري و عمل مواجه شده‌اند، فرصتهاي را براي ايجاد ارتباط با همدگير و اجتماع و نيز تامين‌هاي منابع مالي.

فرضيه‌ها:
1- فرصت‌هاي سايبري باعث از بين رفتن موانع ساختاري (اتميزه كردن، قطع ارتباطات، كاهش منابع مالي) موفقيت جنبشهاي اجتماعي مي‌شود.
2- فرصت هاي سايبري امكان گسترده‌اي را براي استفاده از ساختارهاي ملموس(انتقال هنجارها و ارزشهاي بديل) براي رهبران و جنبش‌هاي سياسي فراهم مي‌آورد و اين در موفقيت جنبش‌ها تاثير مي‌گذارد.
تعريف مفاهيم:
مفاهيم اصلي اين پايان نامه شامل موارد زير است که به صورت اختصاري به تعريف آنها مي‌پردازيم
موانع و فرصت‌هاي ساختاري:
فرصت هاي ساختاري بيانگر روابط قدرت ميان حکومت، گروه هاي اجتماعي و نهادهاي خارجي است. اگر چنانچه ميزان سرکوب مردم از سوي حکومت محدود باشد و گروه هاي اجتماعي بتوانند به همبستگي فوق العاده و رهايي از کنترل حکومت دست يابند و اگر نهادها و سازمان‌هاي خارجي با اعطاي منابع خويش به جنبش اعتراضي (بجاي اعطاي منابع به دولت) موجبات ضعف حکومت را فراهم نمايند، اعتراض کنندگان اين فرصت را خواهند يافت تا اقدام سياسي عليه حکومت را سازماندهي نمايند. در مقابل محدوديت هاي ساختاري از مشارکت مردم در اعتراضات سازمان يافته جلوگيري مي کنند.

فضاي سايبر
فضاي سايبر4 عبارتي است كه در دنياي اينترنت، رسانه و ارتباطات بسيار شنيده مي‌شود. واژه سايبر از لغت يوناني5 به معني سكاندار يا راهنما مشتق شده است. نخستين بار اين اصطلاح “سايبرنتيك” توسط رياضيداني به نام نوربرت وينر Norbert Wiener در كتابي با عنوان “سايبرنتيك و كنترل در ارتباط بين حيوان و ماشين” در سال 1948 بكار برده شده است. سايبرنتيك علم مطالعه و كنترل مكانيزم‌ها در سيستم‌هاي انساني، ماشيني (و كامپيوتر ها) است.
سايبر پيشوندي است براي توصيف يك شخص، يك شي، يك ايده و يا يك فضا كه مربوط به دنياي كامپيوتر و اطلاعات است. در طي توسعه اينترنت واژه‌هاي تركيبي بسياري از اين كلمه سايبر بوجود آمده است كه به تعدادي از آنها اشاره مي‌كنيم:
‍فضاي سايبر، شهروند سايبر6، پول سايبر7، فرهنگ سايبر8، راهنمايي فضاي سايبر9، تجارت سايبر10، كانال سايبر11 و. . .
واژه “فضاي سايبر” را نخستين بار ويليام گيبسون ويليام گيبسون 12نويسنده داستان علمي تخيلي در كتاب نورومنسر13 در سال 1984 به كار برده است فضاي سايبر در معنا به مجموعه‌هايي از ارتباطات دروني انسانها از طريق كامپيوتر و مسائل مخابراتي بدون در نظر گرفتن جغرافياي فيزيكي گفته مي‌شود. يك سيستم آنلاين نمونه‌اي از فضاي سايبر است كه كاربران آن مي‌توانند از طريق ايميل با يكديگر ارتباط برقرار كنند. برخلاف فضاي واقعي، در فضاي سايبر نياز به جابجايي‌هاي فيزيكي نيست و كليه اعمال فقط از طريق فشردن كليدها ياحركات ماوس صورت مي‌گيرد
( http: //www. rider. edu/suler/psycyber/cybdream. html)
نتيجه گيري:
در اين فصل به مهمترين ديدگاههاي نظري موجود در ارتباط با فضاي سايبر و نيز جنبش‌هاي اجتماعي پرداخته شد. ابتدا ديدگاه علماي اجتماعي در ارتباط با جنبش هاي اجتماعي توضيح داده شد و در ادامه نظريه بسيج منابع و نظريه فرصت ساختاري شرح داده شد و مطابق نظريه هاي مذکور مدل نظري اين تحقيق و قضاياي اين پايان نامه مشخص و شاخص‌هاي آن مشخص گرديدند.

فصل سوم
روش‌ تحقيق
دستيابي به هدفهاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود، مگر زماني كه با روش شناسي درست صورت پذيرد. روش شيوة پيش رفتن به سوي يك هدف است، روش لازمة دانش است و هيچ دانشي بدون روش قابل تصور نيست، اعتبار دستاورهاي هر دانش نيز به ايقان روش يا روشهاي وابسته است كه در آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. (ساروخاني، 1386: 24)
روش پژوهش
در اين پايان نامه از روش پيمايشي كه رايج ترين و گسترده ترين شكل پژوهش‌هاي اجتماعي مي‌باشد مورد استفاده قرار گرفته است.
پيمايش روشي است براي بدست آوردن اطلاعاتي دربارة ديدگاه‌ها و باورها و نظرات و رفتارها يا مشخصات گروهي از اعضاي يك جامعة آماري از راه انجام تحقيق يا ميتوان گفت پيمايش مجموعه‌اي از روشهاي منظم و استاندارد است كه براي گردآوري اطلاعات دربارة افراد، خانواده‌ها و يا مجموعه‌هاي بزرگ تر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و گردآوري اطلاعات از طريق پرسش ار افرادي كه بطور منظم انتخاب شده و در گروه‌هايي نمونه دسته بندي شده‌اند صورت مي‌گيرد.

تعريف عملياتي متغيرها
فرضيه اول:
فرصت‌هاي سايبري باعث از بين رفتن موانع ساختاري (اتميزه كردن، قطع ارتباطات، كاهش منابع مالي) موفقيت جنبشهاي اجتماعي مي شود
متغير مستقل:
فرصت‌هاي سايبر
متغير وابسته:
موانع ساختاري موفقيت جنبش‌هاي اجتماعي، ايجاد ساختارهاي ملموس
فرضيه دوم :
فرصت هاي سايبري امكان گسترده‌اي را براي استفاده از ساختارهاي ملموس(انتقال هنجارها و ارزشهاي بديل) براي رهبران و جنبش‌هاي سياسي فراهم مي‌آورد و اين در موفقيت جنبش‌ها تاثير مي‌گذارد.
ابزار گردآوري اطلاعات
در اين پژوهش جهت جمع آوري اطلاعات دانشجويان از پرسشنامه استفاده شده، اين پرسشنامه حاوي 41 سوال بسته و 2 سوال باز مي‌باشد.
جامعة آماري
جامعه آماري اين پژوهش با توجه به امكاناتي كه براي انجام آن موجود بوده است و با توجه به ماهيات پيچيده و نخبه گرايانه آن كل جامعه آماري مورد مطالعه يعني تمامي دانشجويان كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار به تعداد 150 نفر تا بهمن ماه سال 1389 مي‌باشند.
حجم نمونه آماري
همانگونه كه قبلا شرح داده شد با توجه به ماهيت نمونه كل جامعه آماري مورد پرسش قرار گرفته‌اند كه تعداد آنها 150 نفر تا بهمن ماه سال 1389 بوده اند. اما در واقع، كار محقق همواره آن است كه در محدودة امكانات تحقيق به بالاترين دقت احتمالي دست يابد بدين معنا كه گاه محدوديت‌ها و واقعيت‌هاي موجود، امكان دست يابي به تمامي اهداف مورد نظر را از محقق سلب مي‌كنندودر پژوهش حاضر نيز براي دستيابي به داده‌هاي مورد نياز، پرسش نامة طراحي شده در اختيار همه پاسخگويان قرار گرفت تا با توجه به احتمال عدم بازگشت برخي از پرسش نامه ها، داده‌هاي مورد نياز از حجم نمونة آماري مطلوب حاصل گردد. در مجموع تعداد 150 پرسش نامه در بين جامعة آماري توزيع گرديدو تقريبا 100 درصد از كل جامعة اماري ما پرسش نامة اين پژوهش را دريافت كردند. اما عليرغم پيگيري‌هاي فراوان كه وقت بودجه و انرژي بسيار زيادي نيز مصروف آن گرديد، به علت وجود نوعي بي ميلي و عدم رغبت به همكاري در بين جامعة آماري، فقط تعداد 130 پرسش نامه به محقق باز گردانده شد.
روش انتخاب نمونة آماري
تقريبا تمام جامعة آماري اين پژوهش، پرسش نامة تحقيق را دريافت كرده‌اند و بدين معنا، از بين جامعة آماري دست به انتخاب نمونه‌اي زده نشده است تا به روش خاصي براي انتخاب نمونة آماري نياز باشد. مع الوصف، پاسخ نامه‌هاي بازگشت شده تا حد زيادي به شرايط مطلوب نظر ما كه معرف بودن نمونة آماري از جامعة آماري است نزديك است.
روش‌هاي سنجش و تكنيك‌هاي آماري مورد استفاده
پرسشنامة پژوهش نيز از چند دسته سوال تشكيل شده است كه به فراخور نوع پرسش مورد نظر، از شيوه‌هاي سنجش و تكنيك‌هاي آماري مناسب براي تحليل داده‌هاي مربوط به آنها بهره جسته‌ايم. اين تكنيك‌ها عبارتند از طيف ليكرت، بررسي نسبت‌ها بصورت درصد و ضريب همبستگي پيرسون و ضريب رگرسيون در مورد چرايي به كارگيري طيف ليكرت بايستي به اين نكات اشاره كنيم كه به چند دليل استفاده از طيف ليكرت در اين پژوهش مناسب تشخيص داده شد. اول آنكه طيف ليكرت امكان سنجش نسبتا دقيق گرايشات پاسخگويان را با استفاده از تعداد اندكي از گويه‌ها فراهم مي‌كند.
دوم آنكه در اين طيف ارزش گويه‌هاي ارائه شده از طريق نظرات واقعي خود پاسخگويان سنجيده مي‌شود و نه نظرات محقق (طيف بوگاردوس)يا داوران (طيف تورستن)، در نتيجه نتايج حاصله از دقت و اعتبار مناسبي برخوردار است. (رفيع پور 1380: 261)
سوم آنكه در اين طيف ارزش گويه‌ها هم وزن تلقي مي‌شوند و اين امر كار محقق در استخراج داده‌ها و نتيجه گيري از آنها را ساده مي‌سازد.
چهارم آنكه با بهره گيري از اين طيف مي‌توان علاوه بر سنجش موافقت يا مخالفت پاسخگويان با يك مساله، ميزان و شدت و ضعف اين موافقت با مخالفت را نيز بطور نسبي ازريابي كرد، و آنگونه كه خواهيم ديد اين امر از اهميت زيادي براي ما برخوردار است. (Reliability)
پايايي گويه ها:
Scale: ALL VARIABLES

به منظور تحليل پايايي گويه‌هاي اين تحقيق، گويه‌هاي تحقيق از طريق آزمون كرونباخ ارزيابي گرديده كه نتايج حاصله به شرح زير مي‌باشد.
Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
103
81.7

Excludeda
23
18.3

Total
126
100.0

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
N of Items
775.
903.
41
مقدار ضريب آلفاي کرونباخ را براي بررسي شاخص پايايي پرسشنامه استفاده کرده ايم که بر اساس جداول فوق مقدار ضريب برابر 775. بدست آمده است که نشان دهنده پايايي خوب پرسشنامه مي باشد

Case Processing Summary

N
%
Cases
Valid
113
89.7

Excludeda
13
10.3

Total
126
100.0

Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
N of Items
886.
908.
8
مقدار ضريب آلفاي

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید