مخالفم
2
1.6
1.6
1.6

مخالفم
16
12.7
12.8
14.4

بينابين
40
31.7
32.0
46.4

موافقم
53
42.1
42.4
88.8

كاملا موافقم
14
11.1
11.2
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 2/53درصد از پاسخگويان معتقدند هنجارهاي جديد توسط جنبش‌هاي اجتماعي به افراد انتقال يابد قدرت دولت براي انسجام اجتماعي كاهش مي‌يابد و 3/14درصد از پاسخگويان معتقدند با انتقال هنجارها توسط جنبش‌ها از قدرت دولت براي انسجام اجتماعي كاهش نمي‌يابد. بهر صورت خميدگي داده نشان دهنده اين است انتقال هنجارها توسط جنبشها باعث كاهش قدرت دولت براي انسجام اجتماعي مي‌گردد.

گويه هيجدهم: آيا ارزشهاي فرهنگي رسمي اگر توسط جنبش‌هاي سياسي در فضاي سايبري زير سوال رود ميزان فرمانبرداري و فرمانروايي سياسي كمتر مي‌گردد(كاهش مشروعيت. قدرت سركوب كنندگي) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با ارزشهاي فرهنگي رسمي اگر توسط جنبش‌هاي سياسي در فضاي سايبري زير سوال رود ميزان فرمانبرداري و فرمانروايي سياسي كمتر است.

كاهش مشروعيت

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
4
3.2
3.2
3.2

مخالفم
12
9.5
9.6
12.8

بينابين
46
36.5
36.8
49.6

موافقم
50
39.7
40.0
89.6

كاملا موافقم
13
10.3
10.4
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 50درصد از پاسخگويان معتقدند ارزشهاي فرهنگي رسمي اگر توسط جنبش‌هاي سياسي در فضاي سايبري زير سوال رود ميزان فرمانبرداري و فرمانروايي سياسي كمتر مي‌شود و تنها 7/12درصد از پاسخگويان معتقدند ارزشهاي فرهنگي رسمي توسط جنبش‌هاي سياسي در فضاي سايبري زير سوال رود ميزان فرمانبرداري و فرمانروايي سياسي كاهش نمي‌يابد. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است كه ارزشهاي فرهنگي زير سوال رود باعث كاهش ميزان فرمانبرداري و فرمانروايي سياسي در فضاي سايبر مي‌گردد.

گويه نوزدهم: آيا رهبران جنبش‌هاي اجتماعي با بهره گيري از فرصت‌هاي سايبري هنجارهاي جديد كه با هنجارهاي رسمي دولت‌ها متعارض است را اشاعه مي‌دهند. (هنجارهاي جديد و متعارض) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با بهره گيري از فرصت‌هاي سايبري توسط رهبران جنبش‌هاي اجتماعي براي گسترش هنجارهاي جديد است.
هنجارهاي جديد و معترض

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
10
7.9
8.1
8.1

بينابين
40
31.7
32.3
40.3

موافقم
60
47.6
48.4
88.7

كاملا موافقم
14
11.1
11.3
100.0

جمع کل
124
98.4
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 7/58درصد از پاسخگويان معتقدند رهبران جنبش‌هاي اجتماعي براي گسترش هنجارهاي جديد و متعارض با هنجارهاي دولت از فضاي سايبر بهره گيري مي‌كند و 9/7درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر چنين امكاني را براي رهبران جنبش‌هاي اجتماعي فراهم نمي‌آورد. بهر صورت خميدگي داده نشان دهنده اين است كه فضاي سايبر شرايط كافي براي گسترش هنجارهاي متعارض با هنجارهاي دولت را براي رهبران جنبش‌هاي اجتماعي را فراهم گرديده است.
گويه بيستم: آيا در فضاي سايبر ارزش‌هاي بديل فرهنگي توسط جنبش‌هاي اجتماعي به طرفداران و اجتماع رسانده شود فرصت بيشتري براي جذب نيروهاي اساسي پيشبرد جنبشها فراهم مي‌گردد. (سازماندهي نيروها. جذب نيروهاي اساسي براي پيشبرد جنبشها) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با فرصت بيشتري براي جذب نيروهاي اساسي پيشبرد جنبشها در فضاي سايبر است.
جذب نيروهاي اساسي پيشبرد جنبش ها

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
1
.8
.8
.8

مخالفم
10
7.9
8.0
8.8

بينابين
37
29.4
29.6
38.4

موافقم
51
40.5
40.8
79.2

كاملا موافقم
26
20.6
20.8
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 1/61درصد از پاسخگويان معتقدند در فضاي سايبر ارزش‌هاي بديل فرهنگي توسط جنبش‌هاي اجتماعي به طرفداران و اجتماع رسانده شود فرصت بيشتري براي جذب نيروهاي اساسي پيشبرد جنبشها فراهم مي‌گردد و تنها 7/8درصد از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر اين امكان را براي جنبش‌هاي اجتماعي فراهم نمي‌كند بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است فضاي سايبر امكان ايجاد فرصت بيشتر براي جذب نيروها براي پيشبرد جنبشها را فراهم مي‌كند.
گويه بيست و يكم: آيا در فضاي سايبر رهبران جنبش‌هاي سياسي مي‌توانند با عده‌ي زيادي حاميان خود ارتباط برقرار نمايند. (ممانعت از منزوي شدن. ارتباط رهبران جنبش با حاميان خود) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با رهبران جنبش‌هاي سياسي با حاميان خود و برقراري ارتباط در فضاي سايبر است.
ارتباط زياد با حاميان خود

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
1
.8
.8
.8

مخالفم
6
4.8
4.8
5.6

بينابين
21
16.7
16.8
22.4

موافقم
64
50.8
51.2
73.6

كاملا موافقم
33
26.2
26.4
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 77درصد از پاسخگويان معتقدند كه در فضاي سايبر رهبران جنبش‌هاي سياسي مي‌توانند با عده‌ي زيادي حاميان خود ارتباط برقرار نمايند و 6/5درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر اين امكان را براي رهبران جنبشها را فراهم نمي‌آورند. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است فضاي سايبر اين امكان را براي رهبران جنبشها توسعه داده است.

گويه بيست و دوم: آيا رهبران جنبش‌هاي اجتماعي از ارتباطات سايبري براي تضعيف مشروعيت دولت‌ها بهره مند مي‌گردند(مشروعيت زدايي از سيستم) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با براي تضعيف مشروعيت دولت‌ها توسط رهبران جنبش‌هاي اجتماعي در فضاي سايبر است.
تضعيف مشروعيت

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
11
8.7
8.8
8.8

بينابين
35
27.8
28.0
36.8

موافقم
54
42.9
43.2
80.0

كاملا موافقم
25
19.8
20.0
100.0

جمع کل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 7/62درصد از پاسخگويان معتقدند كه رهبران جنبش‌هاي اجتماعي از ارتباطات سايبري براي تضعيف مشروعيت دولت‌ها بهره مند مي‌گردندو 7/8 درصد از پاسخگويان معتقدند رهبران جنبش‌هاي اجتماعي نمي‌توانند از ارتباطات سايبري براي تضعيف مشروعيت دولت‌ها بهره مند گردند. بهرصورت خميدگي داده نشان دهنده اين است فضاي سايبر شرايط لازم براي تضعيف دولت توسط رهبران جنبشها را توسعه داده است.

گويه بيست و سوم: آيا فرصتهاي زيادي براي مشروعيت زدائي از دولت‌ها در فضاي سايبري ايجاد شده است(مشروعيت زدائي از دولت) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با مشروعيت زدائي از دولت‌ها در فضاي سايبري است.
مشروعيت زدايي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
2
1.6
1.6
1.6

مخالفم
10
7.9
8.0
9.6

بينابين
44
34.9
35.2
44.8

موافقم
55
43.7
44.0
88.8

كاملا موافقم
14
11.1
11.2
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 8/54 درصد از پاسخگويان معتقدند براي مشروعيت زدائي از دولت‌ها در فضاي سايبري فرصت ايجاد گرديده است. و5/9درصد از پاسخگويان معتقدند در فضاي سايبر چنين فرصتي براي مشروعيت زدائي ايجاد نگرديده است. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است كه فضاي سايبر فرصتي براي مشروعيت زدائي از دولت‌ها را فراهم آورده است.

گويه بيست و چهارم: آيا دولتها اگر فاقد مشروعيت باشند از توان كمتر براي برخورداري با جنبش‌هاي اجتماعي برخوردار مي‌گردند(توان كمتر كنترل جنبشها) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با فاقد مشروعيت شدن دولتها و كمتر شدن توان دولت براي كنترل جنبشها در فضاي سايبر است.
توان كمتر براي برخورداري

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
3
2.4
2.4
2.4

مخالفم
13
10.3
10.4
12.8

بينابين
23
18.3
18.4
31.2

موافقم
56
44.4
44.8
76.0

كاملا موافقم
30
23.8
24.0
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 8/68درصد از پاسخگويان معتقدند كه دولتها اگر فاقد مشروعيت باشند از توان كمتر براي برخورداري با جنبش‌هاي اجتماعي را دارا خواهند بود. و7/12درصد از پاسخگويان معتقدند اگه دولتها فاقد مشروعيت باشند توان برخورداري با جنبش‌هاي اجتماعي كاهش نمي‌يابد. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است اگه دولتها فاقد مشروعيت باشند توان برخورداري با جنبشها كاهش مي‌يابد.
گويه بيست و پنجم: آيا در فضاي سايبري امكان رساندن ارزش‌ها و آرمان‌هاي جنبشهاي اجتماعي به جمعيت زيادتري فراهم شده است(شعاع اعتماد) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با رساندن ارزشها و آرمان‌هاي جنبش‌ها به عده بيشتر در فضاي سايبر است.
امكان رساندن ارزش‌ها و آرمان‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
1
.8
.8
.8

مخالفم
10
7.9
8.0
8.8

بينابين
27
21.4
21.6
30.4

موافقم
60
47.6
48.0
78.4

كاملا موافقم
27
21.4
21.6
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 69درصد از پاسخگويان معتقدند كه در فضاي سايبري امكان رساندن ارزش‌ها و آرمان‌هاي جنبشهاي اجتماعي به جمعيت زيادتري فراهم شده است و7/8درصد از پاسخگويان معتقدند رساندن آرمانها و ارزشهاي اجتماعي در فضاي سايبر به افراد بيشتر امكان پذير نيست بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است در فضاي سايبر امكان رساندن اهداف به جمعيت بيشتري فراهم گرديده است.
گويه بيست و ششم: آيا امكان كنترل دولت بر فضاي سايبر محدودتر از فضاي واقعي است. (ساختار ملموس. كنترل دولت بر فضاي سايبر) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با محدود بودن كنترل دولت در فضاي سايبر نسبت به فضاي واقعي است
كنترل دولتها بر فضاي سايبر

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
8
6.3
6.4
6.4

مخالفم
19
15.1
15.2
21.6

بينابين
29
23.0
23.2
44.8

موافقم
42
33.3
33.6
78.4

كاملا موافقم
27
21.4
21.6
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 7/54درصد از پاسخگويان معتقدند كه امكان كنترل دولت بر فضاي سايبر محدودتر از فضاي واقعي است. و 4/21درصد از پاسخگويان معتقدند دولت محدوديت كنترل بر فضاي سايبر نسبت به فضاي واقعي ندارد بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است كه كنترل دولت بر فضاي سايبر داراي محدوديت مي‌باشد.

گويه بيست و هفتم: آيا كنترل دولت بر فضاي سايبر محدودتر شود جنبش‌ها از اين فرصتها و قابليت‌هاي اين فضا براي فعاليت‌هاي خود بهره مند مي‌گردند. (ساختار ملموس. كنترل دولت بر فضاي سايبر) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با محدود شدن كنترل دولت و افزايش فرصتها براي فعاليت

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید