بيشتر جنبشها در فضاي سايبر است.
محدوديت كمتر دولتها بر فضاي سايبر

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
3
2.4
2.4
2.4

مخالفم
8
6.3
6.4
8.8

بينابين
41
32.5
32.8
41.6

موافقم
43
34.1
34.4
46.0

كاملا موافقم
30
23.8
24.0
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 9/57درصد از پاسخگويان معتقدند كه كنترل دولت بر فضاي سايبر محدودتر شود جنبش‌ها از اين فرصتها و قابليت‌هاي اين فضا براي فعاليت‌هاي خود بهره مند مي‌گردند. و7/8درصد از پاسخگويان معتقدند كنترل دولت بر فضاي سايبر محدود گردد فرصتها و قابليتهاي اين فضا باعث افزايش براي فعاليت جنبشها نمي‌گردد. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهندة اين است كه كنترل دولت بر فضاي سايبر كمتر شود فعاليت جنبشها توسعه داده مي‌شود.

گويه بيست و هشتم: آيا امكان انتقال ارزشهاي فرهنگي غيررسمي در فضاي سايبري زيادتر گرديده است(ارزشهاي بديل. انتقال ارزشهاي فرهنگي غيررسمي) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با افزايش ارزشهاي فرهنگي غيررسمي در فضاي سايبر است.
انتقال ارزش‌هاي فرهنگي غيررسمي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
1
.8
.8
.8

مخالفم
10
7.9
8.0
8.8

بينابين
33
26.2
26.4
35.2

موافقم
57
45.2
45.6
80.8

كاملا موافقم
24
19.0
19.2
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 2/64درصد از پاسخگويان معتقدند كه امكان انتقال ارزشهاي فرهنگي غيررسمي در فضاي سايبري زيادتر گرديده است و7/8درصد از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر امكان انتقال ارزشهاي فرهنگي غيررسمي را فراهم نمي‌آورد. بهرصورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهندة اين است فضاي سايبر امكان انتقال ارزشهاي غيررسمي را توسعه داده است.
گويه بيست و نهم: آيا در فضاي سايبر امكان كنترل جنبش‌هاي سياسي براي دولت‌ها بسيار كمتر مي‌گردد(كنترل دولت‌ها) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با كنترل جنبش سياسي براي دولت در فضاي سايبر است.
كنترل جنبش‌هاي سياسي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
3
2.4
2.4
2.4

مخالفم
19
15.1
15.2
17.6

بينابين
41
32.5
32.8
50.4

موافقم
45
35.7
36.0
86.4

كاملا موافقم
17
13.5
13.6
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 2/49درصد از پاسخگويان معتقدند كه در فضاي سايبر امكان كنترل جنبش‌هاي سياسي براي دولت‌ها بسيار كمتر مي‌گردد و 5/17درصد از پاسخگويان معتقدند محدوديتي براي كنترل جنبشها از سوي دولتها وجود ندارد. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است در فضاي سايبر محدوديت كنترل جنبشها از سوي دولتها وجود دارد.
گويه سي: آيا در فضاي سايبر جنبش‌هاي اجتماعي از محدوديت‌هاي كمتري نسبت به فضاي قبلي براي فعاليت‌هاي خود بهره مند هستند(فرصتهاي ساختاري) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با محدوديت جنبشها در فضاي سايبر نسبت به فضاي قبلي است.
محدوديت‌هاي كمتر

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
6
4.8
4.8
4.8

مخالفم
15
11.9
12.0
16.8

بينابين
41
32.5
32.8
49.6

موافقم
46
36.5
36.8
86.4

كاملا موافقم
17
13.5
13.6
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 50 درصد از پاسخگويان معتقدند در فضاي سايبر جنبش‌هاي اجتماعي از محدوديت‌هاي كمتري نسبت به فضاي قبلي براي فعاليت‌هاي خود بهره مند هستند و 7/16درصد از پاسخگويان معتقدند محدوديت جنبشهاي اجتماعي در فضاي سايبر نسبت به فضاي قبلي توسعه نداده است. بهر صورت خميدگي داده نشان دهنده اين است كه جنبشهاي اجتماعي در فضاي سايبر از محدوديت كمتري برخوردار است.

گويه سي و يك: آيا فضاي سايبر ارتباط جنبش‌ها را با افراد زير مجموعه خود تسيهل نموده است. (ارتباط جنبش‌ها با افراد زير مجموعه) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با آسان شدن ارتباط جنبش‌ها با افراد زير مجموعه در فضاي سايبر است.
ارتباط جنبش‌ها با افراد زير مجموعه

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
7
5.6
5.6
5.6

بينابين
27
21.4
21.8
27.4

موافقم
59
46.8
47.6
75.0

كاملا موافقم
31
24.6
25.0
100.0

جمع
124
98.4
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 4/71درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر ارتباط جنبش‌ها را با افراد زير مجموعه خود تسيهل نموده است و 6/5درصد از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر تاثيري بر تسيهل ارتباط جنبش‌ها با افراد زير مجموعه خود نداشته است. بهرصورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است كه فضاي سايبر شرايط ارتباط جنبش‌ها را با افراد زير مجموعه خود را توسعه داده است.
گويه سي و دوم: آيا امكان جدا كردن شهروندان از همديگر در فضاي سايبر محدود شده است(جدا كردن شهروندان از همديگر) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با جدا كردن شهروندان از همديگر در فضاي سايبر است.
جدا كردن شهروندان از يكديگر

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
3
2.4
2.4
2.4

مخالفم
12
9.5
9.6
12.0

بينابين
42
33.3
33.6
45.6

موافقم
43
34.1
34.4
80.0

كاملا موافقم
25
19.8
20.0
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي9/53 درصد از پاسخگويان معتقدند امكان جدا كردن شهروندان از همديگر در فضاي سايبر محدود گرديده است و 9/11 درصد از پاسخگويان معتقدند امكان جدا كردن شهروندان از همديگر در فضاي سايبر محدود نگرديده است. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است كه در فضاي سايبر جدا كردن شهروندان با همديگرمحدود مي‌باشد.
گويه سي و سوم: آيا التزام به ارزش‌هاي مسلط سياسي دولت‌ها در فضاي سايبر تحليل رفته است(التزام به ارزشهاي مسلط سياسي) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با التزام به ارزش‌هاي مسلط سياسي دولت‌ها در فضاي سايبراست.
التزام به ارزش‌هاي مسلط سياسي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
1
.8
.8
.8

مخالفم
20
15.9
16.3
17.1

بينابين
45
35.7
36.6
53.7

موافقم
41
32.5
33.3
87.0

كاملا موافقم
16
12.7
13.0
100.0

جمع كل
123
97.6
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 2/45درصد از پاسخگويان معتقدند التزام به ارزش‌هاي مسلط سياسي دولت‌ها در فضاي سايبر تحليل رفته است 7/16درصد از پاسخگويان معتقدند در فضاي سايبر التزام به ارزش‌هاي مسلط سياسي دولت‌ها تحليل نرفته است. بهر صورت خميدگي داده‌ها نشان دهنده اين است التزام به ارزش‌هاي مسلط سياسي دولت‌ها در فضاي سايبر از بين رفته است.

گويه سي و چهارم: آيا فضاي سايبر هنجارهاي بديلي را در اختيار مردم قرار داده است(هنجارهاي بديل) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با هنجارهاي جديد در فضاي سايبر است.
هنجارهاي بديل

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
1
.8
.8
.8

مخالفم
12
9.5
9.8
10.6

بينابين
39
31.0
31.7
42.3

موافقم
52
41.3
42.3
84.6

كاملا موافقم
19
15.1
15.4
100.0

جمع كل
123
97.6
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي4/56درصد از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر هنجارهاي بديلي را در اختيار مردم قرار داده است و 3/10درصد از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر شرايط كافي براي در اختيار گذاشتن هنجارهاي بديل براي مردم فراهم نكرده است بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است كه فضاي سايبر شرايط كافي براي قرار دادن هنجارهاي بديل در اختيار مردم را توسعه داده است.
گويه سي و پنجم: آيا هنجارهاي بديل توسط جنبش‌هاي اجتماعي و از طريق اينترنت به اجتماعات فراهم مي‌گردد(هنجارهاي بديل توسط جنبش‌هاي اجتماعي) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با هنجارهاي بديل توسط جنبش‌هاي اجتماعي از طريق اينترنت به اجتماعات است.
هنجارهاي بديل توسط جنبشهاي اجتماعي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
7
5.6
5.7
5.7

بينابين
39
31.0
31.7
37.4

موافقم
58
46.0
47.2
84.6

كاملا موافقم
19
15.1
15.4
100.0

جمع کل
123
97.6
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 1/61درصد از پاسخگويان معتقدند هنجارهاي بديل توسط جنبش‌هاي اجتماعي و از طريق اينترنت به اجتماعات فراهم مي‌گردد و 6/5 درصد از پاسخگويان معتقدند هنجارهاي بديل توسط جنبش‌هاي اجتماعي و از طريق اينترنت فراهم نمي‌گردد. بهر صورت خميدگي داده‌ها نشان دهنده اين است كه اينترنت فضاي لارم براي توسعه هنجارهاي بديل توسط جنبش‌هاي اجتماعي را فراهم آورده است.
گويه سي و ششم: آيا در فضاي سايبر مردم با ارزشهاي سياسي و فرهنگي جديدي آشنا مي‌شوند(ساختارهاي ملموس. ارزشهاي سياسي و فرهنگي) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با ساختارهاي ملموس. ارزشهاي سياسي و فرهنگي در فضاي سايبر است.
ارزش‌هاي جديد سياسي و فرهنگي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
5
4.0
4.1
4.1

بينابين
27
21.4
22.0
26.0

موافقم
56
44.4
45.5
71.5

كاملا موافقم
35
27.8
28.5
100.0

جمع کل
123
97.6
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 2/72درصد از پاسخگويان معتقدند در فضاي سايبر مردم با ارزشهاي سياسي و فرهنگي جديدي آشنا مي‌شوند و 0/4 درصد از پاسخگويان معتقدند كه در فضاي سايبر شرايط كافي آشنايي مردم با ارزشهاي سياسي و فرهنگي جديد فراهم نگرديده است بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است كه فضاي سايبر شرايط كافي براي گسترش ارزشهاي سياسي و فرهنگي جديد را فراهم آورده است.

گويه سي و هفتم: آيا امكان ارتباطات در همه مكان‌ها با اعضاء و توده مردم ايجاد شده است(موانع ساختاري فعاليت جنبشها. اتميزه شدن. شعاع ارتباط) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با ارتباطات همه اعضاء در همه مكانها است.
‌ امكان ارتباطات در همة مكانها

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
4
3.2
3.2
3.2

مخالفم
15
11.9
12.1
15.3

بينابين
32
25.4
25.8
41.1

موافقم
48
38.1
38.7
79.8

كاملا موافقم
25
19.8
20.2
100.0

جمع كل
124
98.4
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي9/57 درصد از پاسخگويان معتقدند امكان ارتباطات در همه مكان‌ها با اعضاء و توده مردم ايجاد شده است و تنها 1/15درصد از پاسخگويان معتقدند ارتباطات در همه مكان‌ها با اعضاء و توده مردم فراهم نگرديده است. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده اين است كه امكان ارتباطات در همه مكان‌ها با اعضاء و توده مردم توسعه يافته است.

گويه سي و هشت: ميزان آشنايي با

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید