کرونباخ را براي بررسي شاخص پايايي پرسشنامه استفاده کرده ايم که بر اساس جداول فوق مقدار ضريب برابر8/90 بدست آمده است که نشان دهنده پايايي خوب پرسشنامه مي‌باشد.
با توجه به آزمونهاي مذكور مي‌توان گفت گويه‌هاي اين تحقيق از پايايي بسيار بالا برخوردار هستند.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها
اين پايان نامه به منظور بررسي فرصتهاي ساختاري در فضاي ديجيتالي طراحي گرديده است در اين تحقيق سوال اين بوده كه:
* فضاي سايبر چه فرصت هاي را براي رهبران و فعالان جنبش هاي اجتماعي براي بكارگيري ساختارهاي ملموس (انتقال هنجارها و ارزش‌هاي بديل) به ايجاد كرده است؟
* آيا استفاده از ساختارهاي ملموس مذكور مي‌تواند منجر به رفع موانع و ساختارهاي محدوديت ساز دولت‌هاي براي ايجاد جنبش‌هاي جمعي گردد؟
چگونه اين فرصت هاي ساختاري ملموس براي پيشبرد جنبش هاي اجتماعي به کار گرفته خواهد شد؟
بر اساس سوالات زير چارچوب نظري اين تحقيق تدوين گرديد در اين تحقيق از نظريه بسيج منافع و نظريه ساختار فرصت و محدوديت استفاده شده و مطابق نظريه، قضاياي و گزاره‌هاي نظري تحقيق مشخص و مطابق آنها مدل نظري اين تحقيق مشخص و نهايتا فرضيه‌هاي اين تحقيق معين گرديدند كه عبارت بودند از:

* فرصت‌هاي سايبري باعث از بين رفتن موانع ساختاري (اتميزه كردن، قطع ارتباطات، كاهش منابع مالي) موفقيت جنبشهاي اجتماعي مي شود.
* فرصت هاي سايبري امكان گسترده‌اي را براي استفاده از ساختارهاي ملموس(انتقال هنجارها و ارزشهاي بديل)براي رهبران و جنبش‌هاي سياسي فراهم مي‌آورد و اين در موفقيت جنبش‌ها تاثير مي‌گذارد.
مطابق فرضيه‌هاي اين تحقيق و به منظور آزمون فرضيه‌هاي اين تحقيق گويه‌هاي تحقيق مشخص شدند كه شامل :
افراد در فضاي سايبر با افراد زياد از گروه هاي اجتماعي مي توانند ارتباط برقرار نمايد. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها)
شعاع ارتباط افراد در فضاي سايبر افزايش يافته است. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها)(شعاع ارتباط)
در فضاي سايبري (مجازي)دولت‌ها مي‌توانند به راحتي مانع ارتباط فعالان اجتماعي با همديگر شوند(موانع ساختاري فعاليت جنبشها)
اينترنت باعث گسترش شعاع ارتباط فعالان اجتماعي و سياسي مي گردد. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها)(شعاع ارتباط)
در فضاي سايبر افراد مي توانند به راحتي با عده ي زيادي در مورد مسائل اجتماعي و سياسي به گفتگو بپردازند. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها)(امكانات گفتماني)
اگر افراد زيادي به وسيله اينترنتي با هم هماهنگ شوند امکان موفقيت جنبش هاي اجتماعي بالا مي رود. (موفقيت جنبشها)
امکان سازماندهي دادن به نيروي هاي زيادي براي طرفداران و سمپات هاي اجتماعي در اينترنت فراهم شده است. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها)

در شرايط جديد و در نتيجه فرصت هاي سايبري رهبران جنبش هاي اجتماعي امکان زيادي براي دريافت کمک هاي متعدد از داخل و خارج را کسب نموده‌اند. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها) (شعاع ارتباط)
از طريق قابليت هاي که اينترنت ايجاد نموده است امکان ايجاد کمپين هاي بين المللي در حمايت از جنبشهاي داخلي فراهم شده است. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها) (شعاع )
جنبش هاي اجتماعي براي انتقال هنجارهاي و ارزش هاي فرهنگي خود وسائل ارتباطي جديد بهره مي گيرند. (ساختارهاي ملموس)
کنترل دولت‌ها به جريان ارتباطات از طريق اينترنت و فضاي سايبر محدود شده است. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها)
جنبش هاي اجتماعي با انتقال هنجارها و ارزش هاي فرهنگي خود از طريق وسايل ارتباطي عصر(اينترنت)باعث اصطکاک بين مردم و دولت‌ها و کاهش مقبوليت دولت‌ها مي شوند. ساختارهاي ملموس)(مشروعيت زدايي)
در فضاي که دولت‌ها از مقبوليت کافي برخوردار نباشند امکان جذب به جنبش هاي اجتماعي افزايش مي يابد. (مشروعيت زدايي)(موفقيت جنبشها)
به کمک فرصت هاي سايبري امکان سازماندهي طرفداران جريانات اجتماعي افزايش مي يابد. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها) (سازماندهي)
در فضاي سايبري امکان طرح ارزش هاي جديد فرهنگي جايگزين توسط جنبش هاي اجتماعي و رساندن آن به مخاطبان بيشتر مي گردد(ساختارهاي ملموس)
امکان انتقال هنجارهاي غير رسمي مرتبط با جنبش هاي سياسي در فضاي سايبر افزايش يافته است(ساختارهاي ملموس)
اگر هنجارهاي جديد توسط جنبش هاي اجتماعي به افراد رسانده شود، قدرت دولت براي انسجام اجتماعي کاهش مي يابد. (موفقيت جنبشها)
در فضاي سايبر مردم با ارزش‌هاي جديد سياسي و فرهنگي جديدي آشنا مي‌شوند. (ساختارهاي ملموس)
امكان ارتباطات در همه مكان‌ها با اعضاء و توده مردم ايجاد شده است. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها)(اتميزه شدن)(شعاع ارتباط)
گويه‌هاي مذكور به منظور آزمون فرضيه‌هاي تحقيق و ساختارهاي محدوديت و فرصت ايجاد شده براي جنبش‌هاي اجتماعي در فضاي ديجيتالي شده تدوين شده است. در اين قسمت ابتدا نتايج تحليل‌هاي توصيفي اين پايان نامه با تمركز به هر يك از اين گويه‌هاي مي‌پردازيم. در ادامه گويه‌هاي كامپيوت شده مورد توصيف قرار خواهد گرفت.

يافته‌هاي توصيفي
گويه اول: آيا افراد در فضاي سايبر با افراد زياد از گروه هاي اجتماعي مي توانند ارتباط برقرار نمايد. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها)
يكي از سوالات اين تحقيق اين بود كه، آيا افراد در فضاي سايبر با افراد زياد از گروه هاي اجتماعي مي توانند ارتباط برقرار نمايد. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها)جدول زير نشان دهنده ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با افزايش ارتباط با افراد زياد تر در فضاي سايبر است.
ارتباط افراد زياد در سايبر

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي
كاملا مخالفم
2
1.6
1.6
1.6
مخالفم
7
5.6
5.6
7.1
بينابين
24
19.0
19.0
26.2
موافقم
49
38.9
38.9
65.1
كاملا موافقم
44
34.9
34.9
100.0
مجموع
126

100.0

همانگونه كه نمودار نشان مي‌دهد بالاي 8/73 از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر باعث گسترش ارتباط افراد با افراد گسترده تري از جامعه در فضاي سايبر گرديده است. تنها 2/7 درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر ارتباط افراد با افراد ديگر را توسعه نداده است. به هر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهنده بهتر شدن ارتباطات افراد با افراد بيشتر در فضاي جديد است.

گويه دوم: آيا شعاع افراد در فضاي سايبر افزايش يافته است(موانع ساختاري فعاليت جنبشها، شعاع ارتباط)جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با افزايش شعاع افراد در فضاي سايبر است.

شعاع ارتباط

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي
مخالفم
4
3.2
3.2
3.2
بينابين
26
20.6
20.6
23.8
موافقم
53
42.1
42.1
65.9
كاملا موافقم
43
34.1
34.1
100.0
جمع کل
126
100.0
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 2/76 از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر باعث افزايش شعاع ارتباط افراد گرديده است. تنها 2/3درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر باعث افزايش شعاع ارتباط نگرديده است. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهندة افزايش شعاع ارتباط در فضاي سايبر است.

گويه سوم: آيا در فضاي سايبر دولتها مي‌توانند به راحتي مانع ارتباط فعالان اجتماعي با همديگر شوند(مانع ارتباطات فعالان اجتماعي)جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با مانع ارتباطات فعالان اجتماعي در فضاي سايبر است.
مانع ارتباطات فعالان اجتماعي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
2
1.6
1.6
1.6

مخالفم
28
22.2
22.2
23.8

بينابين
49
38.9
38.9
62.7

موافقم
30
23.8
23.8
86.5

كاملا موافقم
17
13.5
13.5
100.0

جمع كل
126
100.0
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 3/37 درصد از پاسخگويان معتقدند كه دولت براحتي مانع ارتباط فعالان اجتماعي با همديگر در فضاي سايبر گرديده است و همچنين 8/23 درصد از پاسخگويان معتقدند كه دولت نميتوانند مانع ارتباطات اجتماعي در فضاي سايبر گردد. بهرصورت خميدگي به سمت راست نشان دهندة اين است كه دولت مانع ارتباط فعالان اجتماعي در فضاي سايبر گرديده است.

گويه چهارم: آيا اينترنت باعث گسترش شعاع ارتباط فعالان اجتماعي و سياسي مي‌گردد(موانع ساختاري فعاليت جنبشها )جدول زير نشان دهندة ديدگا ه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با گسترش ارتباط فعالان اجتماعي و سياسي در اينترنت است.
شعاع ارتباط

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
3
2.4
2.4
2.4

بينابين
25
19.8
19.8
22.2

موافقم
56
44.4
44.4
66.7

كاملا موافقم
42
33.3
33.3
100.0

جمع كل
126
100.0
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 7/77درصد از پاسخگويان معتقدند اينترنت باعث گسترش شعاع ارتباط فعالان اجتماعي و سياسي گرديده است. و 4/2درصد از پاسخگويان معتقدند كه اينترنت باعث افزايش شعاع ارتباطات در فضاي سايبر نگرديده است. بهرصورت خميدگي داده به سمت راست در نمودار نشان دهندة افزايش شعاع ارتباطات در فضاي سايبر است.

گويه پنجم: آيا در فضاي سايبر افراد مي‌توانند به راحتي با عده‌ي زيادي در مورد مسائل اجتماعي و سياسي به گفتگو بپردازند. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها. امكانات گفتماني) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با گفتگو مطمئن درباره مسائل در فضاي سايبر است.
گفتگو مطمئن درباره مسائل

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
4
3.2
3.2
3.2

بينابين
23
18.3
18.3
21.4

موافقم
66
52.4
52.4
73.8

كاملا موافقم
33
26.2
26.2
100.0

جمع
126
100.0
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 6/78 درصد از پاسخگويان معتقدند در فضاي سايبر افراد مي‌توانند در مورد مسائل اجتماعي و سياسي گفتگو كنند تنها 2/3درصد از پاسخگويان معتقدند كه در فضاي سايبر افراد نميتوانند در مورد مسائل اجتماعي و سياسي گفتگو كنند. بهر صورت خميدگي داده در نمودار به سمت راست نشان دهندة گفتگو مطمئن افراد در فضاي سايبر است.

گويه ششم: آيا افراد زيادي كه به وسيله اينترنت هماهنگ شوند امكان موفقيت جنبش‌هاي اجتماعي بالا مي‌رود(هماهنگي افراد توسط اينترنت، موفقيت جنبشها)جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با هماهنگي افراد توسط اينترنت و موفقيت جنبشها در فضاي سايبر است.
هماهنگي افراد توسط اينترنت

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
2
1.6
1.6
1.6

مخالفم
9
7.1
7.3
8.9

بينابين
39
31.0
31.3
40.3

موافقم
48
38.1
38.7
79.0

كاملا موافقم
26
20.6
21.0
100.0

جمع كل
124
98.4
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي7/58 درصد از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر وسيله‌اي براي هماهنگي افراد با يكديگر و موفقيت جنبشها در اينترنت مي‌گردد و همچنين 7/8 درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر وسيله‌اي براي هماهنگي افراد و موفقيت جنبشها موثر نميباشد. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهندة موثر بودن فضاي سايبر براي هماهنگي افراد با همديگر و موفقيت جنبشها مي‌باشد.
گويه هفتم: آيا امكان سازماندهي دادن

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید