به صورت فازي در نظر گرفته است، در حالي كه در مدل ارائه شده در اين پايان‌نامه يك تابع عضويت براي هر دو پارامتر فرض شده و در هر گزينه منتخب از فضاي گسسته‌سازي شده، زمان و هزينه ثابت و غيرفازي در نظر گرفته شده است.
زمان اجرايي هر كروموزوم بر مبناي زودترين زمان اجراي پروژه بر اساس CPM مي‌باشد كه هزينه اجرايي هر كروموزوم برابر مجموع هزينه مستقيم فعاليت‌ها و هزينه غيرمستقيم آنها مي‌باشد كه از هزينه غيرمستقيم كه به صورت روزانه مي‌باشد، صرف نظر شده است. شكل 4-1 شبكه اجرايي فعاليت‌هاي پروژه را نشان مي‌دهد.

شكل 4-1: شبكه اجرايي فعاليت‌هاي پروژه
مسأله در يكي از حالات (منابع محدود- مقدار a-cut برابر با صفر براي تمام فعاليت‌ها مي‌باشد) حل شده و در جدول 4-1 بهاي واحد هر يك از منابع نشان داده شده است:
جدول 4-1: هزينه استفاده از واحد منابع (دلار)
منبع اول
منبع دوم
منبع سوم
منبع چهارم
منبع پنجم
منبع ششم
منبع هفتم
4000
3500
2000
1500
500
200
50

جدول 4-2: گزينه‌هاي مختلف زمان- هزينه و تعداد و نوع منابع مورد استفاده در فعاليت تجهيز كارگاه پروژه با شماره فعاليت 1 و بدون پيش نياز
شماره گزینه
مدت زمان اجرای فعالیت
تعداد منابع
هزینه کل (دلار)
تابع عضویت

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

1
14
3
2
1
1
1
0
0
23.000
0
2
15
3
2
1
0
1
2
0
21.900
0.2
3
16
3
2
0
1
0
1
2
20.800
0.4
4
17
3
2
0
0
1
1
0
19.700
0.6
5
18
3
1
1
0
1
2
4
18.600
0.8
6
19
3
1
1
0
0
0
0
17.500
1
7
20
3
1
0
0
1
2
0
16.400
0.8
8
21
2
2
0
0
0
1
2
15.300
0.6
9
22
2
1
1
0
1
1
0
14.200
0.4
10
23
2
1
0
1
0
0
2
13.100
0.2
11
24
2
0
0
2
2
0
0
12.000
0

جدول 4-3: گزينه‌هاي مختلف زمان- هزينه و تعداد و نوع منابع مورد استفاده در فعاليت قالب‌بندي و بارگذاري پروژه با شماره فعاليت 2 كه فعاليت 1 پيش‌نياز انجام آن مي‌باشد.
شماره گزینه
مدت زمان اجرای فعالیت
تعداد منابع
هزینه کل (دلار)
تابع عضویت

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

1
15
0
0
0
1
3
0
0
3.000
0
2
16
0
0
0
1
2
1
2
2.800
0.2
3
17
0
0
0
1
2
0
2
2.600
0.4
4
18
0
0
0
1
1
2
0
2.400
0.6
5
19
0
0
0
1
1
1
0
2.200
0.8
6
20
0
0
0
1
1
0
0
2.000
1
7
21
0
0
0
1
0
1
2
1.800
0.8
8
22
0
0
0
1
0
0
2
1.600
0.6
9
23
0
0
0
0
2
2
0
1.400
0.4
10
24
0
0
0
0
2
1
0
1.200
0.2
11
25
0
0
0
0
2
0
0
1.000
0

جدول 4-4: گزينه‌هاي مختلف زمان- هزينه و تعداد و نوع منابع مورد استفاده در فعاليت خاكبرداري پروژه با شماره فعاليت 3 كه فعاليت 1 پيش نياز آن مي‌باشد.
شماره گزینه
مدت زمان اجرای فعالیت
تعداد منابع
هزینه کل (دلار)
تابع عضویت

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

1
15
0
0
0
1
4
5
0
4.500
0
2
16
0
0
0
1
4
4
2
4.400
0.11
3
17
0
0
0
1
4
4
0
4.300
0.22
4
18
0
0
0
1
4
3
2
4.200
0.33
5
19
0
0
0
1
4
3
0
4.100
0

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید