اينترنت جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با ميزان آشنايي خود با اينترنت است.
ميزان آشنايي با اينترنت

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

خيلي زياد
18
14.3
15.0
15.0

زياد
51
40.5
42.5
57.5

تا حدودي
47
37.3
39.2
96.7

كم
4
3.2
3.3
100.0

جمع کل
120
95.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي8/54 درصد از پاسخگويان معتقدند كه ميزان آشنايي خود با اينترنت تقريبا بالاست و2/3درصد از پاسخگويان معتقدند كه ميزان آشنايي خود با اينترنت كم است. بهر صورت خميدگي داده‌ها نشان دهنده اين است كه ميزان آشنايي با اينترنت بالاست.

گويه سي و نهم: ميزان آشنايي با قابليت‌هاي فضاي سايبرجدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با ميزان آشنايي با قابليت‌هاي فضاي سايبر است.
ميزان آشنايي با قابليت‌هاي فضاي سايبر

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

خيلي زياد
11
8.7
9.2
9.2

زياد
38
30.2
31.7
40.8

تا حدودي
58
46.0
48.3
89.2

كم
7
5.6
5.8
95.0

خيلي كم
4
3.2
3.3
98.3

اصلا
2
106
1.7
100.0

جمع کل
120
95.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 9/38درصد از پاسخگويان معتقدند كه ميزان آشنايي خود با قابليت‌هاي فضاي سايبر تقريبا بالاست و8/8 درصد از پاسخگويان معتقدند ميزان آشنايي خود با قابليت‌هاي فضاي سايبر كم است. بهر صورت خميدگي داده به سمت چپ نشان دهنده اين است كه ميزان آشنايي افراد با قابليت‌هاي فضاي سايبرتقريبا بالاست.

فراواني
Statistics

جنس
سن
ميزان آشنايي با اينترنت
ميزان آشنايي با قابليت‌هاي فضاي ايبر
N
Valid
122
118
120
120

Missing
4
8
6
6

Mean
1.4836
31.7288
2.3083
2.6750

Median
1.0000
30.0000
2.0000
3.0000

Mode
1.00
27.00
2.00
3.00

Std. Deviation
.50179
6.94750
76472.
.96286

Variance
252
268.48
. 585
927

Minimum
1.00
21.00
1.00
1.00

Maximum
2.00
54.00
4.00
6.00

جدول فراوني
جنس

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مرد
63
50.0
51.6
51.6

زن
59
46.8
48.4
100.0

كل
122
96.8
100.0

Missing
System
4
3.2

Total
126
100.0

ميزان آشنايي با اينترنت

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

خيلي زياد
18
14.3
15.0
15.0

زياد
51
40.5
42.5
57.5

تاحدودي
47
37.3
39.2
96.7

كم
4
3.2
3.3
100.0

كل
120
95.2
100.0

Missing
System
6
4.8

Total
126
100.0

ميزان آشنايي با قابليت‌هاي فضاي سايبر

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

خيلي ز ياد
11
8.7
9.2
9.2

زياد
38
30.2
31.7
40.8

تا حدودي
58
46.0
48.3
89.2

كم
7
5.6
5.8
95.0

خيلي كم
4
3.2
3.3
98.3

اصلا
2
1.6
1.7
100.0

كل
120
95.2
100.0

Missing
System
6
4.8

Total
126
100.0

Descriptives
جدول زير آماره هاي مختلف را براي متغيرهاي کامپيوت شده محاسبه مي‌کند.

N
Range
Minimum
Maximum
Mean

Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Statistic
Std. Error
سازماندهي
126
3.00
2.00
5.00
3.8492
.07133
مشروعيت
126
3.00
2.00
5.00
3.5595
.05679
اتميزه كردن
126
2.25
2.75
5.00
3.7778
.05280
شعاع ارتباط
126
2.60
2.40
5.00
3.8714
.05675
ساختارهاي محدوديت
126
3.25
1.75
5.00
3.6020
.06389
ساختارهاي ملموس
126
3.25
6.25
9.50
7.8324
.04990
موانع اختاري
126
2.40
2.40
4.80
3.5619
.04345
موفقيت جنبش ها
126
3.25
1.75
5.00
3.6865
.06081
(listwise)
125

Descriptive Statistics
Variance
Std. Deviation

Statistic
Statistic

.641
.80067
سازماندهي
.406
.63752
مشروعيت
.351
.59273
اتميزه كردن
.406
.63704
شعاع ارتباط
.510
.71427
ساختارهاي محدوديت
.314
.56013
ساختارهاي ملموس
.238
.48775
موانع ساختاري
.466
.68260
موفقيت جنبش ها

Correlations
جدول زير مقادير ميانگين و.. . را بر حسب متغير جنسيت نمايش ميدهد.
Group Statistics
Std. Error Mean
Std. Deviation
Mean
N
جنس

09447.
74981.
3.9524
63
مرد
سازماندهي
11092.
85199.
3.7119
59
زن

07486.
59422.
3.7632
63
مرد
مشروعيت
07766.
59654.
3.3573
59
زن

07223.
57329.
3.8161
63
مرد
اتميزه كردن
08195.
62949.
3.7331
59
زن

07346
58308.
4.0286
63
مرد
شعاع ارتباط
08280..
63601.
3.7119
59
زن

08920.
70232.
3.7258
62
مرد
ساختارهاي محدوديت
09102
69916.
3.4619
59
زن

0.6418
50943.
7.9144
63
مرد
ساختارهاي ملموس
0.7470
57380.
7.7046
59
زن

0.5755
45680.
3.6476
63
مرد
موانع ساختاري
0.6544
50269.
3.4847
59
زن

0.8167
64824.
3.8214
63
مرد
موفقيت جنبشها
0.8747
67188.
3.5339
59
زن

جدول فوق نشان مي‌دهد که در تمامي متغيرهاي آزموده شده در اين تحقيق که شامل موانع ساختاري و موفقيت جنبش‌ها و ساختار محدوديت و غيره هستند، مردان بيشتر از زنان معتقدند که فضاي سايبر فرصت‌هاي ساختاري را افزايش داده و اين در مورد تمامي متغيرهاي اين تحقيق نيز صادق است.

Independent Samples Test

t-test for Equality of Means
Levene’s Test for Equality of Variances

Df
t
Sig.
F

120
1.658
.031
4.768
Equal variances assumed
سازماندهي
115.706
1.651

Equal variances not assumed

120
3.763
.675
.177
Equal variances assumed
مشروعيت
119.414
3.763

Equal variances not assumed

120
.763
.356
.859
Equal variances assumed
اتميزه شدن
117.039
.761

Equal variances not assumed

120
2.869
.502
.453
Equal variances assumed
شعاع ارتباط
117.271
2.861

Equal variances not assumed

119
2.071
.775
.082
Equal variances assumed
ساختارهاي محدوديت
118.754
2.071

Equal variances not assumed

120
2.139
.259
1.286
Equal variances assumed
ساختارهاي ملموس
116.067
2.130

Equal variances not assumed

120
1.875
.504
449.
Equal variances assumed
موانع ساختاري
116.959
1.869

Equal variances not assumed

120
2.406
.585
.300
Equal variances assumed
موفقيت جنبش
118.767
2.403

Equal variances not assumed

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید