به نيروهاي زيادي براي طرفداران و سمپات‌هاي اجتماعي در اينترنت فراهم شده است. (موانع ساختاري فعاليت جنبشها. سازماندهي طرفداران). جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با سازماندهي طرفداران در فضاي سايبر است
سازماندهي طرفداران

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
13
10.3
10.3
10.3

بينابين
48
38.1
38.1
48.4

موافقم
46
36.5
36.5
84.9

كاملا موافقم
19
15.1
15.1
100.0

جمع
126
100.0
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي6/51درصد از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر باعث سازماندهي طرفداران گرديده است و 9/8 درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر شرايط لازم براي سازماندهي طرفداران و سمپات‌هاي اجتماعي را فراهم نمي‌آورند. بهر صورت خميدگي داده نشان دهندة اين است كه فضاي سايبر شرايط لازم براي سازماندهي طرفداران را فراهم مي‌آورد.

گويه هشتم: آيا در شرايط جديد و در نتيجه فرصتهاي سايبري رهبران جنبش‌هاي اجتماعي امكان زيادي براي دريافت كمك‌هاي متعدد از داخل و خارج را كسب نموده اند(موانع ساختاري فعاليت جنبشها. شعاع ارتباط)جدول زير نشان دهندة ديدگا ه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با دريافت كمك‌هاي متعدد رهبران جنبشهاي اجتماعي از طريق فرصتهاي سايبري است.

دريافت كمك توسط جنبش ها

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
3
2.4
2.4
2.4

مخالفم
13
10.3
10.5
12.9

بينابين
37
29.4
29.8
42.7

موافقم
47
37.3
37.9
80.6

كاملا موافقم
24
19.0
19.4
100.0

جمع كل
124
98.4
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 3/56درصد از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر باعث ايجاد فرصتهاي سايبري براي دريافت كمك توسط جنبش‌ها را فراهم آورده است و7/12درصد از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر براي دريافت كمك توسط جنبشها شرايط لازم را توسعه نداده است.. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهندة شرايط بهتر براي دريافت كمك‌هاي متعدد توسط جنبشها در فضاي سايبر گرديده است.

گويه نهم: آيا از طريق قابليت‌هاي كه اينترنت ايجاد نموده است امكان ايجاد كمپين‌هاي بين‌المللي در حمايت از جنبشهاي داخلي فراهم شده است. (ايجاد كمپين. موانع ساختاري فعاليت جنبشها) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با قابليتهاي اينترنت و ايجاد كمپين‌هاي بين المللي در حمايت از جنبشهاي داخلي در فضاي سايبر است
‌ ايجاد كمپين

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
1
. 8
8
8

مخالفم
9
7.1
7.3
8.1

بينابين
35
27.8
28.2
36.3

موافقم
54
42.9
43.5
79.8

كاملا موافقم
25
19.8
20.2
100.0

جمع كل
124
98.4
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 7/62درصد از پاسخگويان معتقدند اينترنت قابليت ايجاد كمپين‌هاي بين المللي در حمايت از جنبشهاي داخلي را فراهم آورده است و تنها 9/7 درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر قابليت ايجاد كمپين‌هاي بين المللي در حمايت از جنبشهاي داخلي را فراهم نمي‌كند. بهرصورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهندة قابليت بيشتر اينترنت براي ايجاد كمپين‌هاي بين المللي در جنبشهاي داخلي را فراهم مي‌آورد.
گويه دهم: آيا جنبشهاي اجتماعي براي انتقال هنجارهاي و ارزشهاي فرهنگي خود وسائل ارتباطي جديد بهره مي‌گيرند. (ساختارهاي ملموس) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با انتقال هنجارهاي و ارزشهاي فرهنگي جنبشهاي اجتماعي با وسائل ارتباطي جديد است.
انتقال هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
9
7.1
7.2
7.2

بينابين
23
18.3
18.4
25.6

موافقم
64
50.8
51.2
76.8

كاملا موافقم
29
23.0
23.2
100.0

جمع کل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 8/73 درصد از پاسخگويان معتقدند كه جنبشهاي اجتماعي براي انتقال هنجارها و ارزشهاي فرهنگي خود از وسائل ارتباطي جديد بهره مي‌گيرند و 4/25درصد از پاسخگويان معتقدند كه جنبشهاي اجتماعي براي انتقال هنجارها و ارزشهاي فرهنگي خود از وسائل ارتباطي جديد بهره نمي‌گيرند بهرصورت خميدگي داده نشان دهنده اين است كه جنبشهاي اجتماعي براي انتقال هنجارها و ارزشهاي فرهنگي از وسائل جديد استفاده مي‌كنند.

گويه يازدهم: آيا كنترل دولت‌ها به جريان ارتباطات از طريق اينترنت و فضاي سايبر محدود شده است(ساختارهاي ملموس. كنترل. موانع ساختارهاي فعاليت جنبشها) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با محدود بودن كنترل دولت‌ها در فضاي سايبر است.
كنترل دولتها به جريان ارتباطات

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي
Valid
كاملا مخالفم
13
10.3
10.3
10.3

مخالفم
33
26.2
26.2
36.5

بينابين
36
28.6
28.6
65.1

موافقم
32
25.4
25.4
90.5

كاملا موافقم
12
9.5
9.5
100.0

جمع کل
126
100.0
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي9/34درصد از پاسخگويان معتقدند كه كنترل دولت‌ها محدود به فضاي سايبر و جريان ارتباطات از طريق اينترنت مي‌باشد و 5/36درصد از پاسخگويان معتقدند كه كنترل دولتها محدود به فضاي سايبر نمي‌باشد بهر صورت خميدگي داده نشان دهنده محدود نبودن كنترل دولت در فضاي سايبر مي‌باشد.

گويه دوازدهم: آيا جنبشهاي اجتماعي با انتقال هنجارها و ارزش‌هاي فرهنگي خود از طريق وسايل ارتباطي عصر باعث اصطكاك بين مردم و دولت‌ها و كاهش مقبوليت دولت‌ها مي‌شوند. (ساختارهاي ملموس) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با كاهش مقبوليت دولت‌ها بين مردم در عصر اينترنت است.
انتقال هنجارها و ارزشهاي فرهنگي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
2
1.6
1.6
1.6

مخالفم
15
11.9
11.9
13.5

بينابين
44
34.9
34.9
48.4

موافقم
46
36.5
36.5
84.9

كاملا موافقم
19
15.1
15.1
100.0

جمع کل
126
100.0
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 4/71درصد از پاسخگويان معتقدند كه جنبشهاي اجتماعي با انتقال هنجارها و ارزشهاي فرهنگي خود از وسائل ارتباطي جديد باعث كاهش مقبوليت دولت‌ها بين مردم مي‌گردد و5/13درصد از پاسخگويان معتقدند جنبش‌هاي اجتماعي با انتقال هنجارها در فضاي جديد باعث اصطكاك بين مردم و دولت نمي‌گردد بهر صورت خميدگي داده به سمت راست در نمودار نشان دهندة انتقال هنجارها توسط جنبش‌هاي اجتماعي در فضاي سايبر باعث كاهش مقبوليت دولتها مي‌گردد.

گويه سيزدهم: آيا در فضاي كه دولت‌ها از مقبوليت كافي برخوردار نباشند امكان جذب به جنبش‌هاي اجتماعي افزايش مي‌يابد. (موفقيت جنبشها) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با افزايش جذب به جنبش‌هاي اجتماعي در صورت كافي نبودن مقبوليت دولت در جامعه است.
مقبوليت دولتها

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا مخالفم
2
1.6
1.6
1.6

مخالفم
6
4.8
4.8
6.4

بينابين
24
19.0
19.2
25.6

موافقم
44
34.9
35.2
60.8

كاملا موافقم
49
38.9
39.2
100.0

جمع كل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 4/73درصد از پاسخگويان معتقدند اگه دولت از مقبوليت كافي برخوردار نباشد امكان جذب به جنبشهاي اجتماعي افزايش مي‌يابد. و تنها 4/6درصد از پاسخگويان معتقدند نبودن مقبوليت كافي دولت براي جذب به جنبشهاي اجتماعي كافي نمي‌باشد. بهر صورت خميدگي داده به سمت راست نشان دهندة اين است كه نبودن مقبوليت دولت باعث افزايش جذب به جنبشهاي اجتماعي مي‌گردد.
گويه چهاردهم: آيا به كمك فرصتهاي سايبري امكان سازماندهي طرفداران جريانات اجتماعي افزايش مي‌يابد(موانع ساختاري فعاليت جنبشها) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با كمك فرصتهاي سايبري براي سازماندهي طرفداران جنبشهاي اجتماعي در فضاي جديد است.
سازماندهي طرفداران جريانات اجتماعي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
6
4.8
4.8
4.8

بينابين
33
26.2
26.2
31.0

موافقم
61
48.4
48.4
79.4

كاملا موافقم
26
20.6
20.6
100.0

جمع کل
126
100.0
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي0/69 درصد از پاسخگويان معتقدند فضاي سايبر امكان سازماندهي طرفداران جريانات اجتماعي را افزايش مي‌دهد و تنها 8/4درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر توانايي سازماندهي طرفداران جنبشهاي اجتماعي را دارا نيست. بهر صورت خميدگي داده نشان دهندة اين است كه در فضاي سايبر سازماندهي طرفداران جريانات اجتماعي افزايش مي‌يابد.

گويه پانزدهم: آيا در فضاي سايبري امكان طرح ارزش‌هاي جديد فرهنگي جايگزين توسط جنبش‌هاي اجتماعي و رساندن آن به مخاطبان بيشتر مي‌گردد(ساختارهاي ملموس وارزشهاي بديل) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با جايگزين شدن ارزشهاي فرهنگي جديد توسط جنبش اجتماعي در فضاي سايبر است.
‌ ارزشهاي جديد فرهنگي جايگزين

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
9
7.1
7.2
7.2

بينابين
33
26.2
26.4
33.6

موافقم
60
47.6
48.0
81.6

كاملا موافقم
23
18.3
18.4
100.0

جمع کل
125
99.2
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 9/65درصد از پاسخگويان معتقدند كه جنبشهاي اجتماعي امكان جايگزين كردن ارزشهاي فرهنگي جديد براي مخاطبان خود در فضاي سايبر دارا مي‌باشد 1/7درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر امكان افزايش طرح جايگزيني ارزشهاي فرهنگي جنبش‌هاي اجتماعي براي مخاطبان خود را فراهم نمي‌آورد. بهر صورت خميدگي داده نشان دهندة شرايط بهتر براي افزايش جايگزيني ارزشهاي فرهنگي جديد توسط جنبش‌ها در فضاي سايبر مي‌باشد.
گويه شانزدهم: آيا امكان انتقال هنجارهاي غيررسمي مرتبط با جنبش‌هاي سياسي در فضاي سايبر افزايش يافته است. (ساختارهاي ملموس) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با افزايش انتقال هنجارهاي غيررسمي مرتبط با جنبش‌هاي سياسي در فضاي سايبر است.
انتقال هنجارهاي غيررسمي مرتبط با جنبشهاي سياسي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

مخالفم
6
4.8
4.8
4.8

بينابين
39
31.0
31.0
35.7

موافقم
54
42.9
42.9
78.6

كاملا موافقم
27
21.4
21.4
100.0

جمع کل
126
100.0
100.0

همانگونه كه نمودار نشان ميدهد بالاي 3/64درصد از پاسخگويان معتقدند انتقال هنجارهاي غيررسمي مرتبط با جنبش‌هاي سياسي در فضاي سايبر افزايش يافته است و تنها 8/4درصد از پاسخگويان معتقدند كه فضاي سايبر تاثيري بر افزايش انتقال هنجارها غير رسمي نگرديده است. بهر صورت خميدگي داده نشان دهنده اين است انتقال هنجارهاي غيررسمي در فضاي سايبر افزايش يافته است.

گويه هفدهم: آيا هنجارهاي جديد توسط جنبش‌هاي اجتماعي به افراد رسانده شود. قدرت دولت براي انسجام اجتماعي كاهش مي‌يابد(كاهش انسجام اجتماعي) جدول زير نشان دهندة ديدگاه‌هاي پاسخگويان در ارتباط با كاهش قدرت دولت براي انسجام اجتماعي است.
كاهش انسجام اجتماعي

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعي

كاملا

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

پاسخی بگذارید