تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.45
0.21
0.20
0.45
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر ارتقا و آموزش مشتري و وفاداري نگرشي مشتريان برابر 0.45 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقدار اين ضريب برابر 0.20 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري نگرشي مشتريان برمبناي عنصر ارتقا و آموزش مشتري به عنوان يک عنصر از الگوي مديرت منسجم خدمات به اندازه 20% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-9) آزمون فرضيه نهم : عنصر اجزاي محصول بر ميزان وفاداري رفتاري مشتريان تاثير دارد.
در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصراجزاي محصول و متغير وابسته وفاداري رفتاري مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود:

جدول 4-15 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر اجزاي محصول و وفاداري رفتاري
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.26
0.06
0.06
0.55
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر اجزاي محصول و وفاداري رفتاري مشتريان برابر 0.26 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقدار اين ضريب برابر 0.06 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري رفتاري مشتريان برمبناي عنصر اجزاي محصول به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه6 % تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-10) آزمون فرضيه دهم : عنصر قيمت و ساير هزينه ها بر ميزان وفاداري رفتاري مشتريان تاثير دارد.
دراين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر قيمت و سايرهزينه ها و متغير وابسته وفاداري رفتاري مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-16 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر قيمت و ساير هزينه ها و وفاداري رفتاري
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.83
0.69
0.69
0.31
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصراجزاي محصول و وفاداري رفتاري مشتريان برابر0.83 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود ، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقدار اين ضريب برابر 0.69 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري رفتاري مشتريان برمبناي عنصر قيمت و ساير هزينه ها به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه 69% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-11) آزمون فرضيه يازدهم : عنصر شواهد فيزيکي بر ميزان وفاداري رفتاري مشتريان تاثير دارد.

دراين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر شواهد فيزيکي و متغير وابسته وفاداري رفتاري مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول 4-17 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر شواهد فيزيکي و وفاداري رفتاري
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.49
0.24
0.24
0.49
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر شواهد فيزيکي و وفاداري رفتاري مشتريان برابر 0.49 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت، مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقداراين ضريب برابر 0.24 شده است و بيانگراين مطلب است که وفاداري رفتاري مشتريان برمبناي عنصر شواهد فيزيکي به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه 24% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتراست، بنابراين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-12) آزمون فرضيه دوازدهم : عنصر زمان و مکان بر ميزان وفاداري رفتاري مشتريان تاثير دارد.
دراين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر زمان و مکان و متغير وابسته وفاداري رفتاري مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-18 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر زمان و مکان و وفاداري رفتاري
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.32
0.10
0.1
0.54
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر زمان و مکان و وفاداري رفتاري مشتريان برابر0.32 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت، مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقداراين ضريب برابر0.1 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري رفتاري مشتريان بر مبناي عنصر زمان و مکان به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمت به اندازه 0.1% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-13) آزمون فرضيه سينزدهم : عنصر فرايند بر ميزان وفاداري رفتاري مشتريان تاثير دارد.

در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر فرايند و متغير وابسته وفاداري رفتاري مشتري مي باشد . بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول 4-19 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر فرايند و وفاداري رفتاري
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.75
0.57
0.57
0.37
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر فرايند و وفاداري رفتاري مشتريان برابر 0.75 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي دراين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقدار اين ضريب برابر 0.57 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري رفتاري مشتريان برمبناي عنصر فرايند به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه 57% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنابراين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-14) آزمون فرضيه چهاردهم : عنصر بهره وري و کيفيت بر ميزان وفاداري رفتاري مشتريان تاثير دارد.

در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر بهره وري و کيفيت و متغير وابسته وفاداري رفتاري مشتري مي باشد . بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-20 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر بهره وري و کيفيت و وفاداري رفتاري
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.8
0.65
0.65
0.33
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر بهره وري و کيفيت و وفاداري رفتاري مشتريان برابر 0.8 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقدار اين ضريب برابر 0.65 شده است و بيانگراين مطلب است که وفاداري رفتاري مشتريان بر مبناي عنصر بهره وري و کيفيت به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه 65% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-15) آزمون فرضيه پانزدهم : عنصر نيروي انساني بر ميزان وفاداري رفتاري مشتريان تاثير دارد.

دراين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر نيروي انساني و متغير وابسته وفاداري رفتاري مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-21 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر نيروي انساني و وفاداري رفتاري
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.96
0.92
0.92
0.15
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر نيروي انساني و وفاداري رفتاري مشتريان برابر 0.96 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقداراين ضريب برابر 0.92 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري رفتاري مشتريان بر مبناي عنصر نيروي انساني به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه 92% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-16) آزمون فرضيه شانزدهم : عنصر ارتقا و آموزش مشتري بر ميزان وفاداري رفتاري مشتريان تاثير دارد.

دراين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر ارتقا و آموزش مشتري و متغير وابسته وفاداري رفتاري مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-22 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر ارتقا و آموزش مشتري و وفاداري رفتاري
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.61
0.37
0.37
0.45
0.0

جدول بالا

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید