زمان
2
0.21
نرمال
فرآيند
1.09
0.09
نرمال
نيروي انساني
1.99
0.63
نرمال
ارتقا و آموزش مشتري
2.08
0.06
نرمال
شواهد فيزيکي
0.6
0.12
نرمال
قيمت و ساير هزينه ها
0.78
0.78
نرمال
بهره وري و کيفيت
0.97
0.34
نرمال
وفاداري نگرشي
0.19
0.89
نرمال
وفاداري رفتاري
0.29
0.42
نرمال
وفاداري کل
0.56
0.1
نرمال

با توجه به مقاديرSIG يا همان سطح معناداري، که از خطاي نوع اول 5% بزرگتر مي باشند دليل براي رد فرض صفر نداريم به عبارتي فرض نرمال بودن توزيع مشاهدات را مي پذيريم، بنابراين فرض صفر مبني بر نرمال بودن مشاهدات را تأييد مي نماييم .
فرض صفر و فرض مقابل درهر آزمون فرضيه به صورت زير خواهد بود :
: عنصر بازاريابي مورد نظر و وفاداري (نگرشي يا رفتاري) مشتريان رابطه معنادار ندارند .
: عنصر بازاريابي مورد نظر و وفاداري (نگرشي يا رفتاري) مشتريان رابطه معنادار دارند .

به عبارتي ازآنجا که دراين آزمون فرضيات که قالب کلي آن دربالا ذکر شد، هدف سنجش اثرگذاري متغيرهاي مستقل تحقيق برمتغير وابسته است از روش ضريب همبستگي کمک مي گيريم و معادل رياضي آزمون فرضيات به صورت زير مي باشد :

4-3-2-1) آزمون فرضيه اول : عنصر اجزاي محصول بر ميزان وفاداري نگرشي مشتريان تاثير دارد.
در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر اجزاي محصول و متغير وابسته وفاداري نگرشي مشتري مي باشد. بنابراين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول 4-7 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر اجزاي محصول و وفاداري نگرشي
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
sig
0.36
0.13
0.12
0.47
0.0
جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصراجزاي محصول و وفاداري نگرشي مشتريان برابر0.36 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي دراين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقداراين ضريب برابر 0.12 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري نگرشي مشتريان برمبناي عنصر اجزاي محصول به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه12 % تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنابراين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-2) آزمون فرضيه دوم : عنصر قيمت و ساير هزينه ها بر ميزان وفاداري نگرشي مشتريان تاثير دارد.

در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر قيمت و سايرهزينه ها و متغير وابسته وفاداري نگرشي مشتري مي باشد. بنابراين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-8 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر قيمت و ساير هزينه ها و وفادار نگرشي
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.72
0.52
0.52
0.35
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصرقيمت و سايرهزينه ها و وفاداري نگرشي مشتريان برابر 0.72 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد ، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقدار اين ضريب برابر0.52 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري نگرشي مشتريان بر مبناي عنصر قيمت و ساير هزينه ها به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه 52% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.
4-3-2-3) آزمون فرضيه سوم : عنصر شواهد فيزيکي بر ميزان وفاداري نگرشي مشتريان تاثير دارد.

در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر شواهد فيزيکي و متغير وابسته وفاداري نگرشي مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-9 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر شواهد فيزيکي و وفاداري نگرشي
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.75
0.56
0.56
0.33
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر شواهد فيزيکي و وفاداري نگرشي مشتريان برابر 0.75 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقداراين ضريب برابر0.56 شده است و بيانگراين مطلب است که وفاداري نگرشي مشتريان بر مبناي عنصر شواهد فيزيکي به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه 56% تبيين مي شود. و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-4) آزمون فرضيه چهارم : عنصر زمان و مکان بر ميزان وفاداري نگرشي مشتريان تاثير دارد.
در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر زمان و مکان و متغير وابسته وفاداري نگرشي مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-10 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصرزمان و مکان و وفاداري نگرشي
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.48
0.23
0.23
0.44
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر زمان و مکان و وفاداري نگرشي مشتريان برابر 0.48 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقدار اين ضريب برابر 0.23 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري نگرشي مشتريان بر مبناي عنصر زمان و مکان به عنوان يک عنصر ازالگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه 23% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-5) آزمون فرضيه پنجم : عنصر فرايند بر ميزان وفاداري نگرشي مشتريان تاثير دارد.
در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر فرايند و متغير وابسته وفاداري نگرشي مشتري مي باشد . بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-11 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر فرايند و و وفاداري نگرشي
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.82
0.67
0.67
0.29
0.0

جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر فرايند و وفاداري نگرشي مشتريان برابر 0.82 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقدار اين ضريب برابر 0.67 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري نگرشي مشتريان برمبناي عنصر فرايند به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه67% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-6) آزمون فرضيه ششم : عنصر بهره وري و کيفيت بر ميزان وفاداري نگرشي مشتريان تاثير دارد.
در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر بهره وري و کيفيت و متغير وابسته وفاداري نگرشي مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول 4-12 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر بهره وري و کيفيت و وفاداري نگرشي
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.57
0.32
0.32
0.41
0.0
جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر بهره وري و کيفيت و وفاداري نگرشي مشتريان برابر 0.57 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود ، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گردد. مقدار اين ضريب برابر 0.32 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري نگرشي مشتريان بر مبناي عنصر بهره وري و کيفيت به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه 32% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.

4-3-2-7) آزمون فرضيه هفتم : عنصر نيروي انساني بر ميزان وفاداري نگرشي مشتريان تاثير دارد.
در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر نيروي انساني و متغير وابسته وفاداري نگرشي مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-13 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر نيروي انساني و وفاداري نگرشي
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين تعديل شده
انحراف استاندارد برآورد شده
Sig
0.72
0.52
0.51
0.35
0.0
جدول بالا به خوبي نشان مي دهد که ضريب همبستگي موجود بين عنصر نيروي انساني و وفاداري نگرشي مشتريان برابر 0.72 واحد مي باشد و نوع رابطه با توجه به علامت مثبت،مستقيم بوده است ضريب تعيين مقدار واريانس تبيين شده يا همان شدت رابطه بين اين دو متغير را نشان مي دهد، اما از آنجا که درجه آزادي در اين شاخص درنظر گرفته نمي شود ، براي افزايش دقت معمولاً از ضريب تعيين تعديل شده استفاده مي گرد . مقدار اين ضريب برابر 0.51 شده است و بيانگر اين مطلب است که وفاداري نگرشي مشتريان بر مبناي عنصر نيروي انساني به عنوان يک عنصر از الگوي مديريت منسجم خدمات به اندازه 51% تبيين مي شود و سطح معناداري آزمون برابر 0 مي باشد که از خطاي 5% کوچکتر است، بنا براين فرض صفر مبني بر استقلال اين دو متغير رد مي شود و وجود رابطه معنادار بين اين دو عامل تأييد مي گردد.
4-3-2-8) آزمون فرضيه هشتم : عنصر ارتقا و آموزش مشتري بر ميزان وفاداري نگرشي مشتريان تاثير دارد.
در اين فرضيه متغير مستقل تحقيق عنصر ارتقا و آموزش مشتري و متغير وابسته وفاداري نگرشي مشتري مي باشد. بنا براين نتايج حاصل از آزمون رگرسيون به صورت زير خواهد بود :

جدول4-14 : ضريب همبستگي و شدت رابطه عنصر ارتقا و آموزش مشتري و وفاداري نگرشي
ضريب همبستگي
ضريب تعيين
ضريب تعيين

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید