تهران، دادگستر
9. بهكيش و پرهيزگار، (1379). “چگونگي محاسبه تعرفه معادل در حذف موانع غير تعرفه اي و يكسان سازي حمايتها”، مجله برنامه و بودجه 57 – 56.
10. بيگ زاده، ابراهيم(1390)، “سازمانهاي بين المللي”، تهران، دانشگاه شهيدبهشتي.
11. بيگدلي، محمدرضا(1387)، “حقوق بينالملل عمومي”، تهران، گنج دانش.
12. جوادرضايي زاده، يحيي احمدي(1388)،”مباني حق دسترسي شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتي”، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، زمستان 1388،دوره 39،شماره 4.
13. خسروي فارساني، داريوش(1381)، “تطهير پول در اسناد بينالمللي و حقوق ايران”، پايان نامه کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، دانشگاه تربيت مدرس.
14. خلفخاني، مهدي(1389)، “رويکرد اجتماعي در تدوين شاخصهاي اندازهگيري فساد اداري”، دانش ارزيابي، سال دوم، شماره 3.
15. دادگر، حسن و معصومي نيا (1383)، “فساد مالي”، چ اول، تهران، کانون انديشه جوان
16. ربيعي، علي(1383)، “زنده باد فساد”، چ اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
17. رحماني، جعفر(1379)، “علل تخلفات اداري و شيوه‏هاي پيش‏گيري از آن، ارتقاي سلامت نظام اداري”، تهران، مركز آموزش مديريت دولتي.
18. رسولي، رضا(1385)،”نقش بانک جهاني در مبارزه با فساد، تحول اداري”، دوره ششم، شماره50، .صص 61-76.
19. رضائي زاده، محمد جواد، احمدي، يحيي(1388)، “مباني حق دسترسي شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتي”، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 39، شماره 4، صص213-232.
20. زارعي، محمد حسين (1383)، “حکمراني خوب، حاکميت و حکومت در ايران”، مجله تحقيقات حقوقي، ش 40.
21. زاهدي، شمس السادات(1379)، “مديريت فرامليتي و جهاني، نگرش تطبيقي”، تهران، سمت.
22. زداني زنور، هرمز (1388)،”بررسي نقش شفافيت درتحقق حکمراني مطلوب”، فصلنامه علمي تخصصي حقوق عمومي، سال دوم، ش5.
23. زماني،سيد قاسم و شهبازي(1390)،”آرامش،فرجام حقوق بينالملل نوسان ميان تکنيک و تدبير” شهر دانش.
24. سازمان بازرسي كل كشور،فساد اداري، عوامل بروز و راه‏كارهاي پيش‏گيري و مقابله با آن، www. sokhangoo.net
25. سليمي، صادق(1391)، “جنايات سازمان يافته فراملي”، چ دوم، تهران، جنگل.
26. شريف بجستاني، نيلوفر(1385)، “اجراي موازين حقوق بشر مناسب ترين راه براي مبارزه با فساد اداري”، حقوق عمومي، شماره دوم، اسفند ماه .صص 70-64.
27. شمس ناتري، محمد ابراهيم(1382)، “پولشويي، آثار و عملکردها”، انديشه هاي حقوق خصوصي، شماره پنجم.
28. صبوري، منوچهر(1380)، “جامعه‏شناسي سازمان‏ها، بوروكراسي مدرن ايران”، تهران، سخن.
29. ضميري، عبدالحسين، نصيري حامد، رضا(1385)، “حکمراني مطلوب و نقش شفافيت در تحقق آن”، گروه پژوهش هاي اقتصادي-اجتماعي.
30. طباطبايي مؤتمني، منوچهر(1388)، “آزاديهاي عمومي و حقوق بشر”، چاپ چهارم، تهران، دانشگاه تهران.

دسته‌ها: No category

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید